Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.2

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

zakończony     od: 2016-02-29 do: 2016-03-30
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 09.05.2016 r. została zakończona weryfikacja wymogów formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu.

Do oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych 18 wniosków.

Komunikaty

28 kwietnia 2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 30 dni na 40 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism o stwierdzeniu braków formalnych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co wiąże się, w przypadku niepodjęcia przesyłki, z koniecznością jej awizowania przez okres co najmniej 14 dni.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany regulamin konkursu obowiązuje od 28 kwietnia 2016 r. 

Informujemy o wydłużeniu etapu oceny formalno-merytorycznej wniosków w konkursie RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16 z 60 na 75 dni licząc od dnia powołania Komisji Oceny Projektów.

Zmiana wynika z dużej liczby złożonych wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, brakiem ekspertów w tych dziedzinach oraz obowiązku prowadzenia wszelkiej korespondencji z Wnioskodawcą przesyłką listowną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16

Z zakresu: osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Termin, od którego można składać wnioski

29 lutego 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 marca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00,

od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym).

Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
  • modernizację instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
  • głęboką, kompleksową modernizacją energetyczną budynków w przedsiębiorstwach (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z wymianą lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
  • zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
  • wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
  • astosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
  • audyt energetyczny (jako element projektu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

42 400 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu (§14 Procedury odwoławcze). Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
ul. Głowackiego 17, Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-07-08

Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-01-28

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-04-28

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-01-28

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-01-28

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-01-28

Załącznik 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-01-28

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-01-28

Załącznik 6 Lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów formalnych

2016-01-28

Załącznik 7 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-01-28

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-01-28

Załącznik 9 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-01-28

Załącznik 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-01-28

Załącznik 11 Karta z definicjami merytorycznych

2016-01-28

Załącznik 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów

2016-01-28

Załącznik 13 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-01-28

Załącznik 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-01-28

Załącznik 15 Lista sprawdzająca do umowy

2016-01-28

Załącznik 16 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-01-28

Załącznik 17 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2016-01-28

Załącznik 18 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

2016-01-28

Załącznik 19 Instrukcja zabezpiecznia umowy

2016-01-28

Załącznik nr 1 do Listy sprawdzającej

2016-01-28

Studium wykonalności - Tabela do obliczenia efektu ekologicznego

2016-01-28

Studium wykonalności - Arkusz uniwersalny do analizy finansowo-ekonomicznej

2016-01-28

Studium wykonalności - Tabela oceny gotowości do realizacji projektu

2016-01-28

Studium wykonalności Załącznik 1 do Instrukcji wypełniania załączników

2016-01-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.