Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.1

Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/18

zakończony     od: 2018-07-13 do: 2018-07-30
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że 05 października 2018 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/18.

10.07.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Aktualizacja wynika z konieczności ujednolicenia zapisów zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu w zakresie  liczby egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, które należy przedłożyć w odpowiedzi na konkurs.

Zmiany obowiązują od 10.07.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: czy w ramach Działania 5.1 Gospodarka odpadowa, konkurs nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/18, przedsiębiorca może wnioskować na budowę instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na potrzeby własne? Tj. zakład w procesie produkcji wytwarza odpady niebezpieczne i chce stworzyć instalację ich unieszkodliwiania na własne potrzeby – czy taki projekt kwalifikuje się do uzyskania wsparcia w ramach konkursu?

Odpowiedź: W RPO WiM 2014–2020 w ramach Działania 5.1 przewidziana została możliwość realizowania projektów polegających na „kompleksowej poprawie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowie i modernizacji instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO”. Wobec powyższego możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez przedsiębiorcę, o ile instalacja została uwzględniona w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami (WPGO).

Informacje

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

Numer konkursu: RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/18

Termin, od którego można składać wnioski

13 lipca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w Regulaminie konkursu - decyduje data nadania

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 za pomocą funkcji wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Powyższe czynności należy wykonać w terminie od dnia otwarcia do dnia zamknięcia naboru włącznie, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana w godzinach od 8:00 do 16:00 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego

 • przedsiębiorstwa

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia)

 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę/rozbudowę/modernizację: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania; składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów;
 • budowa/rozbudowa/modernizacja przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące zadania w imieniu JST punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia;
 • kompleksowa poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowa i modernizacja instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO;
 • działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów jako element uzupełniający projektów.

Preferowane będą projekty obejmujące selektywną zbiórkę odpadów i zapobiegające powstawaniu odpadów.

W przypadku tworzenia przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów preferowane będą zintegrowane projekty pokrywające większe obszary geograficzne, np. kilku gmin.

 

W przypadku inwestycji polegającej na budowie/rozbudowie/modernizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia należy złożyć odrębny wniosek o dofinansowanie obejmujący wyłącznie ten typ projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

63 753 688,09 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 • W przypadku pytań merytorycznych związanych z naborem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 52 19 689, 89 52 19 696, 89 52 19 684, 89 52 19 389 lub drogą elektroniczną, e-mail: naborysrodowisko@warmia.mazury.pl.
 • W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na poniżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

lub:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 10.07.2018 r.

2018-07-10

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-06-13

Wytyczne ministerialne

2018-06-13

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS