Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.3.1

Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych. Konkurs nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-11-30 do: 2019-01-04
Wyniki naboru

Informujemy, że 6 sierpnia 2019 r. zatwierdziliśmy listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu.

Aktualizacja listy rankingowej nastąpiła w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej dla protestów złożonych od wyniku oceny merytorycznej w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych.

11 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej, zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania, wraz z informacją o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach procedury odwoławczej.

23 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania, wraz z informacją o składzie Komisji Oceny Projektów.

Komunikaty

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu polegającej na:

 • aktualizacji załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu, tj. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014–2020
 • aktualizacji zapisów rozdziału 7 Regulaminu konkursu, tj. Listy załączników o treść dotyczącą załącznika nr 10 – Zasady obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich, dodanego do Regulaminu konkursu 25 marca 2019 r.  Zmiana ma charakter redakcyjny.

Zmiany obowiązują od 23 kwietnia 2019 r., tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu polegającej na dodaniu załącznika nr 10 „Zasad obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich”.

Zasady stanowią uszczegółowienie zapisów § 6 ust. 2 wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz punktu 10 w podrozdziale 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 – wskazujących, że IZ RPO WiM 2014–2020 może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez beneficjenta obowiązków w zakresie zarządzania projektem. Zmiana wynika także z praktycznych aspektów pracy na wzorze umowy o dofinansowanie projektu – wypracowany taryfikator stawek stosowanych przy obniżeniu kosztów pośrednich jasno i precyzyjnie wskazuje zarówno dla beneficjenta, jak IZ RPO zasady oraz konkretne wartości obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w ramach danej kategorii naruszenia. 

Zmiany obowiązują od 25 marca 2019 r. tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informujemy, że 13 marca 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18. Kolejnym etapem są negocjacje.

Negocjacje będą prowadzone do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie poczynając od projektu, który uzyskał najlepszą ocenę na etapie oceny merytorycznej i został skierowany do negocjacji. Alokacja (wartość dofinansowania) dostępna na marzec to 19 599 939,63 zł.

Aktualnie trwa wysyłka pism do Wnioskodawców, których projekty zostały skierowane do etapu negocjacji.

W załączeniu lista projektów, które spełniły wszystkie kryteria w ramach przedmiotowego konkursu.

13 marca 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna w ramach konkursu. Aktualnie trwa weryfikacja kart oceny merytorycznej, przygotowywane są pisma informujące o odrzuceniu wniosku, pisma wzywające do rozpoczęcia negocjacji i jednolite stanowiska negocjacyjne.

28 stycznia 2019 r. została zakończona weryfikacja warunków formalnych wniosków o dofinansowanie, złożonych w odpowiedzi na konkurs w związku z dokonaniem ponownej weryfikacji warunków formalnych ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji warunków formalnych.

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 29 stycznia 2019 r.

IOK wyjaśnia, że w ramach planowanych kursów językowych, w których wezmą udział osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, należy stosować stawki jednostkowe wskazane w Regulaminie konkursu (str. 16). Jednocześnie istnieje możliwość, w przypadku udziału osób niepełnosprawnych w ww. kursach, zaplanowania wydatków  związanych z   ułatwieniem  dostępu  tych osób w  projekcie (np. zapewnienie usługi asystenta, zapewnienie dostosowania materiałów edukacyjnych poprzez druk powiększony lub alfabet Braille’a, zapewnienie usługi transportu specjalistycznego). Wydatki te powinny być zgodne z kwotami rynkowymi.

Poprzez „projekty dedykowane osobom z niepełnosprawnościami” należy rozumieć projekty, które skierowane są wyłącznie do osób niepełnosprawnych.

Instytucja Zarządzająca informuje o aktualizacji załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu, tj. wzoru umowy o dofinansowanie projektu. Główne zmiany umowy wynikają m.in. z dostosowania zapisów do:

 • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020  w zakresie  uregulowania kwestii upoważnień,
 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie dostosowania zapisów dotyczących wprowadzania danych personelu projektu oraz zmiany wynikające z dotychczasowych doświadczeń oraz praktycznego stosowania postanowień ww. umowy.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 06.11.2018 r. i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informacje
Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy na etapie planowania projektu można podać nazwę konkretnego egzaminu językowego (np. Cambridge Key / TELC / Aptis), który zostanie wykupiony dla uczestników/czek kursów językowych w celu uzyskania bezstronnego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na danym poziomie?

 

Odpowiedź:

Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji językowych mogą uzyskać dofinansowanie m.in.  o ile wsparcie obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się nabyciem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji na określonym poziomie biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) a nabycie efektów uczenia się zweryfikowane jest w ramach egzaminu (walidacji) i potwierdzone certyfikatem. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym sektorze lub branży. Zatem we wniosku o dofinansowanie nie ma konieczności podawania nazwy konkretnego egzaminu językowego. Rodzaj zaplanowanego egzaminu będzie wynikał z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy. Jeżeli w jej wyniku wnioskodawca zdiagnozuje potrzebę przeprowadzenia konkretnego egzaminu językowego może jego koszt zaplanować w budżecie projektu jednocześnie uzasadniając go we wskazanym we wniosku polu.

Pytanie 1:

Na str. 14 RK widnieje zapis: „W ramach konkursu wybierane będą podmioty, które będą organizowały kursy/szkolenia z zakresu języków obcych, ICT i zarządzania projektem oraz egzaminy potwierdzające uzyskane kwalifikacje i kompetencje. Wsparcie jest ukierunkowane na te kwalifikacje i kompetencje, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy (tzw. makropopyt) i zostały określone w RPO WiM 2014-2020.(…)”

 • Jak należy rozumieć pojęcie makropopyt ? Czy projekt ma być ukierunkowany na potrzeby mieszkańców i to oni maja stanowić podmiot/centralny punkt projektu i sami decydować na jaki kurs/szkolenie chcą się udać i w jakim zakresie? Chodzi o to czy mogą wybrać zakres kursu (ICT poziom A/B/C, języki ang.,franc.,niem. poziom A1/A2/B1/B2/C1/C2) i czy mogą przystąpić do kilku kursów? Czy raczej preferowane będą projekty, które najbardziej będą odpowiadać na potrzeby pracodawców w danym zakresie językowym/ICT i to oni (zapotrzebowanie pracodawców na umiejętności potencjalnych pracowników na danym obszarze) i ich potrzeby będą podmiotem w konkursie? Zapytanie wynika z charakteru konkursu, czy ma to być projekt popytowy czy też wynikający z potrzeb pracodawców (ograniczenie rodzajów kursów dla danego regionu).
 • Czy po ukończeniu kursu uczestnicy mogą osiągnąć poziomy językowe tzw. połówkowe czyli A1 lub A2 lub B2 lub B2 lub C1 lub C2 czy muszą to być pełne poziomy A1 i A2 lub B1 i B2 lub C1 i C2 dla każdego uczestnika?
 • Czy zaliczony egzamin językowy TELC jest traktowany jako uzyskanie kwalifikacji?
 • Czy zaliczony egzamin TIK ECCC jest traktowany jako uzyskanie kwalifikacji?

Odpowiedź 1:

Makropopyt został zdiagnozowany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i należy go rozumieć jako zdiagnozowany niesatysfakcjonujący poziom uczestnictwa w kształceniu w zakresie kompetencji kluczowych, który dotyka w szczególności osoby z grup defaworyzowanych, w tym z wykształceniem co najwyżej średnim oraz osób powyżej 50 roku życia. Stąd interwencja przewidziana w ramach PI 10iii skierowana zostanie do tej właśnie grupy. Zarówno w opinii pracodawców, jak i pracowników szczególnie brak umiejętności takich jak znajomość języków obcych, czy obsługi komputera poważnie ogranicza szanse na rynku pracy, bez względu na branżę czy region. Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do osób dorosłych z grup defaworyzowanych, tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, z własnej inicjatywy zainteresowanych uczeniem się, a nie odpowiadać na potrzeby pracodawców.

Projekt ma być ukierunkowany na potrzeby mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, a zakres przewidzianego do realizacji wsparcia w ramach projektu ma wynikać z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy. To z diagnozy ma wynikać, ile osób będzie uczestniczyło w poszczególnych kursach. Istnieje możliwość wzięcia udziału uczestnika projektu w kilku różnych kursach, przy czym należy pamiętać, że średni koszt przypadający na jednego uczestnika nie przekracza kwoty 6300 PLN (kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 2).

Po ukończeniu kursu uczestnicy mogą osiągać poziom biegłości  językowej po każdej części np. A1, A2 itd.

Egzaminy  TELC uznawane są jako uzyskanie kwalifikacji.

Egzaminy  TIK ECCC uznawane są jako uzyskanie kwalifikacji.

 

Pytanie 2:

Na str. 17 RK widnieje zapis: „Szkolenia i inne formy w obszarze ICT oraz zarządzania projektem (planowania i osiągania celów) mogą uzyskać dofinansowanie, o ile spełniają łącznie poniższe wymogi:

 • W przypadku kwalifikacji(…)
 • W przypadku kompetencji(…)

Powyższy obowiązek dotyczy wyłącznie kursów prowadzących do uzyskania kompetencji.

Nie ma potrzeby definiowania etapów dla kursów ICT i zarządzania projektem, które umożliwiają uzyskanie kwalifikacji.

Pierwszy zapis definiuje konieczność spełnienia łącznie zakresu kwalifikacji oraz kompetencji, a dalsze zapisy wykluczają spełnienie zakresu kwalifikacji przy kursach prowadzących do uzyskania wyłącznie kompetencji. Zatem obydwa zapisy się wykluczają.

Czy projekt, który w zakresie ICT kończyć się będzie egzaminem kwalifikacyjnym wraz z wydaniem certyfikatu, to wymagana jest również konieczność zapisów we wniosku dot. nabycia kompetencji przez uczestnika kursu zanim przystąpi do egzaminu certyfikacyjnego?

Odpowiedź 2:

W zależności od przeprowadzanej diagnozy Wnioskodawca może realizować:

1.  tylko kursy ICT i zarządzania projektem , które  będą prowadziły do uzyskania kwalifikacji (uczestnik uzyska certyfikat),

albo

2. tylko kursy ICT i zarządzania projektem , które  będą prowadziły  do nabycia kompetencji (uczestnik uzyska dokument zawierający wyszczególnione efekty uczenia się, zgodnie z IV etapami: Zakres, Wzorzec, Ocena, Porównanie),

albo

3.  dwa „rodzaje” ww. kursów, czyli kursy ICT i zarządzania projektem ,które będą prowadziły do uzyskania kwalifikacji oraz kursy, które będą prowadziły do nabycia kompetencji.

Przytoczony zapis z Regulaminu konkursu odnosi się do sytuacji, w której Wnioskodawca w ramach projektu będzie realizował kursy, które będą prowadziły tylko do uzyskania kwalifikacji oraz kursy, które będą prowadziły tylko do nabycia kompetencji (3 przykład).

I w takim przypadku Wnioskodawca musi spełnić łącznie wymogi wynikające z zapisów Regulaminu konkursu, czyli

 • W przypadku kwalifikacji(…)
 • W przypadku kompetencji(…)

Zatem, gdy kursy zakończą się  egzaminem kwalifikacyjnym wraz z wydaniem certyfikatu, nie jest  wymagany  zapis we wniosku dot. nabycia kompetencji przez uczestnika kursu.

Uczestnik, który  zakończył kurs prowadzący do nabycia  kwalifikacji, ale nie zdał egzaminu i nie otrzymał certyfikatu nie nabywa kompetencji. Nie zostanie wykazany w obligatoryjnym  wskaźniku rezultatu „Liczba osób z grup defaworyzowanych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu”.

 

Pytanie 3:

Na str. 17 i 71 RK widnieje zapis: „Stawek jednostkowych nie stosuje się do projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.”, a na str. 17 dodatkowo: „W przypadku, gdy w jednym kursie językowym w ramach projektu będą brały udział osoby pełnosprawne i niepełnosprawne należy dla osób pełnosprawnych założyć stawki jednostkowe, a dla osób niepełnosprawnych kwoty rynkowe.”

Projekt dedykowany to projekt skierowany tylko dla osób z niepełnosprawnościami, co w dalszych zapisach nie znajduje odzwierciedlenia. Powyższy zapis jednocześnie wyprowadza duże komplikacje w konstrukcji budżetu dla wnioskodawcy oraz spowoduje trudności dla IOK, a mianowicie: w przypadku gdy w projekcie założymy grupy szkoleniowe np. od 8 do 12 osób (w zależności od zebrania danej grupy szkoleniowej z danego obszaru) to zależnie od liczby grup (które na etapie tworzenia wniosku są trudne do przewidzenia) nie jesteśmy w stanie oszacować konkretnej liczby godzin szkoleniowych dla wykładowców i liczby godzin dla kosztu wynajmu sal szkoleniowych. Np. przy 4 grupach 12 osobowych (48 osób) liczba godzin szkolenia językowego w ramach 1 modułu 60 godzinnego, liczba godzin dla wykładowcy i na sale to 240 godz. A np. dla 6 grup 8 osobowych (również 48 osób) liczba godzin szkoleniowych to już 360. Oczywiście w zależności od liczby chętnych z danego obszaru liczba grup może ulegać zmianie przy tej samej ilości uczestników. Wprowadza to duże problemy w ustaleniu ogólnego kosztu dla danej liczby osób objętych szkoleniem. Jeszcze większe problemy spowodują grupy mieszane, gdzie w jednej grupie będą osoby pełnosprawne (stawka jednostkowa) i osoby niepełnosprawne (koszty rzeczywiście rozliczane). Problem dodatkowy to ustalenie kosztu rynkowego na sale, wykładowcę, wody dla uczestników, egzaminy i testy wewnętrzne, zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy i organizacja szkolenia w przypadku os. niepełnosprawnych dla danej osoby, gdzie pozostali uczestnicy (nie wiedząc z góry ile osób niepełnosprawnych będzie w danej grupie mieszanej z pełnosprawnymi) są objęci stawką jednostkową i z niej w jakiejś części będzie finansowany poszczególny koszt szkolenia językowego. Przecież wykładowca i sala jest kosztem za całą grupę szkoleniową, a nie za poszczególne osoby w grupie, co dodatkowo komplikuje ustalenie kosztu rynkowego dla poszczególnej osoby. Tym samym dochodzi problem ile osób niepełnosprawnych będzie w poszczególnej grupie szkoleniowej, co nie jest możliwe do ustalenia z góry. Czy zatem poszczególny koszt (sala, wykładowca itd.)ma być dla osób niepełnosprawnych wydzielony z kosztu stawki jednostkowej 741,61 zł. w poszczególnych proporcjach? Czy może osoby niepełnosprawne mają być objęte szkoleniem w osobnych grupach szkoleniowych? - to ułatwi konstrukcje budżetu. Jednocześnie chciałbym nadmienić, że zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wydzielenie grup stricte dla os. niepełnosprawnych jest czystą dyskryminacją tych osób. W projektach EFS osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak osoby pełnosprawne i nie można ich w żaden sposób dyskryminować np. poprzez kursy w osobnych salach. Ponadto kursy razem z innymi osobami powodują przełamywanie barier i lęków mentalnych takich osób i nie czują się oni wtedy dyskryminowani ze względu na swoje ograniczenia zdrowotne.

Chciałbym nadmienić , iż podobny problem pojawił się w konkursie RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 w woj. lubuskim, gdzie powodowało to liczne problemy dla wnioskodawców i monity do IOK, co w konsekwencji doprowadziło do zmiany Regulaminu Konkursu, wprowadzając stawki jednostkowe dla wszystkich uczestników projektu bez segregacji na os. pełnosprawne i niepełnosprawne.

Odpowiedź 3:

Wnioskodawca zobligowany jest na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie do przeprowadzenia diagnozy i określenia liczby i rodzaju kursów oraz ile osób weźmie w nich udział. Zatem na etapie konstrukcji budżetu projektu posiada konkretne dane pozwalające na oszacowanie liczby godzin szkoleniowych, wynajmu sal czy liczebności grup szkoleniowych, a także posiada informacje o potencjalnych osobach z niepełnosprawnościami zainteresowanych udziałem w projekcie. Może więc oszacować ilość stawek jednostkowych oraz wydatki ponoszone rzeczywiście dotyczące szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami, których kalkulacje opisuje w uzasadnieniu wniosku.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Głównym celem standardów dostępności jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z ich efektów.

Standardy uwzględniają potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi. Należy pamiętać, że niezależnie od tego, czy w projekcie pojawią się osoby z niepełnosprawnościami czy nie, projekt musi odpowiadać ww. standardom. Należy pamiętać, że nawet, jeśli projekt nie jest wprost skierowany do osób z niepełnosprawnością, jego rozwiązania powinny zapewnić równy dostęp osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności szczególnie poprzez:

- dostęp na każdym etapie realizacji projektu

- koncepcję uniwersalnego projektowania

- mechanizm racjonalnych usprawnień.

IOK rekomenduje stosowanie w pierwszej kolejności koncepcji uniwersalnego projektowania tak, aby umożliwić dostęp do projektu wszystkim (w miarę możliwości) osobom z niepełnosprawnościami bez potrzeby dalszej adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Mechanizm racjonalnych usprawnień może być natomiast stosowany w drugiej kolejności, jako zmiany lub dostosowania organizowane indywidualnie dla poszczególnych osób z konkretnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zapisy dotyczące wyłączenia rozliczania stawkami jednostkowymi w przypadku osób z niepełnosprawnościami wynikają z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Nie ma możliwości rozliczania szkoleń prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji językowych stawkami jednostkowymi w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

Konkurs nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18.

Termin, od którego można składać wnioski

30 listopada 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

4 stycznia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień–maj 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) (m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 703 z późn zm.) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP);
 • podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1 typ projektu

Kompleksowe wsparcie osób w podnoszeniu poziomu kompetencji i kwalifikacji: językowych, ICT, zarządzania projektem (planowania i osiągania celów).

2 typ projektu

Kompleksowe wsparcie osób w zakresie potwierdzania posiadanych kompetencji i kwalifikacji: językowych, ICT, zarządzania projektem (planowania i osiągania celów).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 479 658,62 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 23.04.2019 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 23.04.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

 

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: lpielblag@warmia.mazury.pl, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: lpielk@warmia.mazury.pl, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

W przypadku pytań merytorycznych związanych z konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 55 w środę w godz. 10.00-12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w systemie Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 23.04.2019 r.

2019-04-16

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-03-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-11-02

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-10-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS