logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.2

Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna

zakończony     od: 2016-05-30 do: 2016-06-28
Wyniki naboru
Komunikaty

Informujemy, że 24 sierpnia 2016r. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów.

Etapy oceny projektów

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych w konkursie RPWM.09.02.00-IZ-00-28-001/16.

Komunikaty

1 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

 

Aktualizacja Regulaminu KOP dotyczy zmiany Załącznika nr 1 do Protokołu  z prac KOP Oświadczenie o poufności i bezstronności Eksperta poprzez rozszerzenie jego treści o informacje stwierdzające, iż Ekspert nie jest zatrudniony w Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wprowadzenie wskazanych zapisów umożliwi uniknięcia dopuszczenia do pracy w KOP osób nieuprawnionych.

 

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Informacje

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie 

Lista wniosków uznanych za poprawne po ocenie kryteriów formalnych.

 

Komunikaty

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 lipca 2016 r. zatwierdził zmiany w regulaminie Komisji Oceny Projektów (KOP). Aktualizacja regulaminu KOP dotyczy zmiany technicznej: sposobu oceny wniosków o dofinansowanie przez ekspertów. Umożliwiono elektroniczną weryfikację wniosków, a więc dokonywanie oceny przez ekspertów poza siedzibą Urzędu.

 

Zmianie ulega § 7 regulaminu KOP, tj. „Miejsce dokonywania oceny” poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu:

„Dopuszcza się dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej Ekspertowi przez Sekretarza KOP po uzyskaniu Oświadczenia o poufności i bezstronności Eksperta oraz Oświadczenia o braku powiazań między Ekspertami w wersji papierowej. Decyzja, w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP”.

 

Powyższa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu. Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 5 lipca 2016 r.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 9.2 Infrastruktura socjalna.

 

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

30 maja 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 czerwca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • instytucje pomocy i integracji społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostki zatrudnienia socjalnego (realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym);
  • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

  • inwestycje w infrastrukturę (z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wraz z wyposażeniem na rzecz integracji społecznej, przede wszystkim klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej, służących przygotowaniu do wejścia na rynek pracy;
  • inwestycje w infrastrukturę (z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wraz z wyposażeniem podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa (np. centra aktywności lokalnej, świetlice środowiskowe, młodzieżowe kluby integracji społecznej), sprzyjających zmianom zachowań społecznych;
  • inwestycje w infrastrukturę socjalną (z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wraz z wyposażeniem służącym świadczeniu usług opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom zależnym tj. starszym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie (projekty muszą być zgodne z Założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie generujących dochodu) oraz nie więcej niż 50% w przypadku projektów z pomocą publiczną

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 269 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Agnieszka Przychodzka  a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas  j.mordas@warmia.mazury.pl

Nikodema Więsyk  n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Radosław Samorajczyk  r.samorajczyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel  b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin  k.szylin@warmia.mazury.pl

 

Telefon:

89 521 93 92

89 521 96 45

89 521 96 34

89 521 96 29

89 521 96 38

89 521 93 73

Pliki do pobrania

Cała dokumentacja - folder zip

2016-04-29

Regulamin konkursu

2016-04-29

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-04-29

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-04-29

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-04-29

Załącznik nr 3.1 Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-04-29

Załącznik nr 3.2 analiza

2016-04-29

Załącznik nr 4 Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-04-29

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-04-29

Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-04-29

Załącznik nr 7 Wzór Karty oceny kryteriów formalnych

2016-04-29

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-04-29

Załącznik nr 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-04-29

Załącznik nr 10 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-04-29

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-04-29

Załącznik nr 12 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-04-29

Załącznik nr 12.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-04-29

Załącznik nr 13 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-04-29

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-04-29

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-08-02

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów - wersja archiwalna

2016-07-12

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów - wersja archiwalna

2016-04-29

Załącznik nr 16 Wzór listy sprawdzającej do umowy o dofinansowanie projektu

2016-04-29

Załącznik nr 17 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-04-29

Załącznik nr 18 Wzór aneksu

2016-04-29

Załącznik nr 19 Wytyczne kwalifikowalność

2016-04-29

Załącznik nr 20 Instrukcja zabezpieczania umowy

2016-04-29

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

2016-04-29

Wytyczne dotyczące ewaluacji polityki spójności

2016-04-29

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych

2016-04-29

Wytyczne dotyczące informacji i promocji

2016-04-29

Wytyczne w zakresie kontroli

2016-04-29

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania

2016-04-29

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2016-04-29

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

2016-04-29

Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

2016-04-29

Wytyczne dotyczące zasady partnerstwa

2016-04-29

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

2016-04-29

Wytyczne w zakresie rewitalizacji

2016-04-29

Wytyczne dotyczące sprawozdawczości

2016-04-29

Wytyczne dotyczące trybów wyboru projektów

2016-04-29

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji

2016-04-29

Wytyczne dotyczące włączenia społecznego

2016-04-29

Wytyczne dotyczące zasady równości szans

2016-04-29

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante

2016-04-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.