Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konsultacje społeczne regulaminów konkursów z poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych oraz działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektów:

  • Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/20 – oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe.

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację następującego typu działania: wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnianie interwencji krajowej).

  • Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/20 - oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację następującego typu działania: realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

 

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem formularza 11.2.1 oraz formularza 10.7, przesyłając je do dnia 22 stycznia br. do godz. 10:00 na adres e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS