Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

8.1

Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

zakończony     od: 2016-06-30 do: 2016-09-19
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że 22 marca 2017 r. Komisja Oceny Projektór (procedura odwoławcza) rozpoczęła pracę.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

6 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia o 31 dni kalendarzowych terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków,  wprowadzenia cząstkowych list wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych oraz uszczegółowienia zapisów Regulaminu Komisji Oceny Projektów  dotyczących dokonywania oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników w ramach konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/16 na Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wprowadzenie cząstkowych list wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych,  usprawni proces oceny wniosków w trwającym konkursie oraz umożliwi rozpoczęcie oceny formalno-merytorycznej projektów.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

KOMUNIKAT

14 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia o 12 dni kalendarzowych terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków oraz zmiany Regulaminu KOP w zakresie czasu działania KOP od momentu jej powołania do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zakończenia procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/16 na Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Powyższe wynika z obowiązku doręczenia Wnioskodawcom pism dotyczących uchybień w zakresie wymogów formalnych przesyłką ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przez co istnieje duże opóźnienie w odbiorze korespondencji przez Wnioskodawców, a  tym samym wpływa to na wydłużenie procesu oceny.

Zmiana Regulaminu KOP wpłynie na brak konieczności powoływania nowego składu Komisji Oceny Projektów wyłącznie do rozpatrzenia protestów i umożliwi zachowanie ciągłości oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ww. konkursu.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

26 września 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ-00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.
Przyczyną wprowadzenia zmian do regulaminu jest wydłużenie terminów oceny projektów na etapach: weryfikacji wymogów formalnych oraz oceny formalno-merytorycznej, a także umożliwienie Wnioskodawcom dwukrotnej poprawy wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych.
Przedmiotowe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

W związku z tym, że projekt Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków jest na etapie uzgadniania z Ministerstwem Rozwoju, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wychodząc naprzeciw Wnioskodawcom przedstawia projekt niniejszych wytycznych.

Ponadto IZ RPO WiM informuje, że właściwe wytyczne zostaną zamieszczone w dokumentacji konkursowej niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Ministerstwo Rozwoju, a nabór wniosków będzie adekwatnie wydłużony o okres, w którym dokumentacja nie zawierała przedmiotowych wytycznych.  

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, informuje o aktualizacji ogłoszenia i regulaminu konkursu. W związku z dołączeniem do regulaminu Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków nastąpiła zmiana w terminie naboru projektów z 29.07.2016 r. na 08.08.2016 r.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu i ogłoszenie pozostaje bez zmian.

Poniżej treść Wytycznych.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 lipca 2016 r. zatwierdził zmiany w regulaminie Komisji Oceny Projektów (KOP). Aktualizacja regulaminu KOP dotyczy zmiany technicznej: sposobu oceny wniosków o dofinansowanie przez ekspertów. Umożliwiono elektroniczną weryfikację wniosków, a więc dokonywanie oceny przez ekspertów poza siedzibą Urzędu.

 

Zmianie ulega § 7 regulaminu KOP, tj. „Miejsce dokonywania oceny” poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu:

„Dopuszcza się dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej Ekspertowi przez Sekretarza KOP po uzyskaniu Oświadczenia o poufności i bezstronności Eksperta oraz Oświadczenia o braku powiazań między Ekspertami w wersji papierowej. Decyzja, w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP”.

 

Powyższa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu. Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 5 lipca 2016 r.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację ogłoszenia i regulaminu konkursu Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Wydłużono termin naboru wniosków do 19 września.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

30 czerwca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe;
  • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu może być dofinansowany typ projektu:

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych [(w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych (z wyłączeniem funkcji sportowych)] oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym: 

  • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo  w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);
  • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 4.000.000 złotych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

98 655 056,69 złotych (w tym 87 760 000,00 zł ze środków EFRR oraz 10 895 056,69 zł z budżetu państwa)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 6 marca 2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

lub

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 521 96 72

89 521 96 18

89 521 96 44

89 521 96 46

89 521 96 47

89 521 96 48

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 6 marca 2017 r.

2017-03-10

Regulamin konkursu - wersja archiwalna obowiązywała do 5 marca 2017 r.

2016-09-29

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-07-12

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-07-12

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-05-31

Wytyczne kwalifikowalności

2016-07-12

Wytyczne kwalifikowalności - wersja archiwalna

2016-06-08

Wytyczne kwalifikowalności - projekt

2016-05-31

Zał. 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-05-31

Zał. 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-05-31

Zał. 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-05-31

Zał. 1 do Instrukcji wypełniania załączników - instrukcja sporządzania studium

2016-05-31

Zał. 2 do Instrukcji wypełniania załączników - analizy finansowo-ekonomiczne

2016-05-31

Zał. 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-05-31

Zał. 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-05-31

Zał. 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-05-31

Zał. 7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych

2016-05-31

Zał. 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-05-31

Zał. 9 Wzór listy sprawdzającej kryteria formalne

2016-05-31

Zał. 10 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych

2016-05-31

Zał. 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-05-31

Zał. 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych

2016-05-31

Zał. 12.1 Załącznik do listy sprawdzającej

2016-05-31

Zał. 13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych

2016-05-31

Zał. 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-05-31

Zał. 15 Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji

2016-05-31

Zał. 16 Regulamin Komisji Oceniającej Projekty - obowiązuje od 6 marca 2017 r.

2017-03-10

Zał. 16 Regulamin Komisji Oceniającej Projekty - wersja archiwalna obowiązywała do 5 marca 2017 r.

2017-02-20

Zał. 17 Wzór listy sprawdzającej do umowy

2016-05-31

Zał. 18 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-05-31

Zał. 19 Wzór aneksu umowy

2016-05-31

Zał. 20 Instrukcja zabezpieczenia umowy

2016-05-31

Wytyczne ministerstwa format zip

2016-05-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.