Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.6

Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe

zakończony     od: 2016-07-15 do: 2016-07-29
Informacje

Informujemy, że 29 listopada 2016 roku odbedzie się bezpłatne spotkanie informacyjne dla beneficjentów Działania 10.6.

Spotkanie związane jest z uruchomieniem Warmińsko-Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw i dotyczy obsługi systemu/platformy Bazy Usług Rozwojowych.

Spotkanie odbędzie w Sali komputerowej nr 13 w budynku przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie, w godzinach 9.30-15.30.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 89-521-97-33

Wyniki naboru

 26 września 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-002/16, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalno-merytorycznej.

 

Aby umożliwić dofinansowanie wszystkich wniosków ocenionych pozytywnie w ramach przedmiotowego konkursu, decyzją Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwiększono kwotę dofinansowania do 67 109 519,48 złotych

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano 8 Operatorów Warmińsko-Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw, którym zostanie powierzone zadanie związane z obsługą MŚP oraz przekazywaniem dofinansowania na usługi rozwojowe.

Etapy oceny projektów

 7 września 2016 r. zakończono etap oceny kryteriów merytorycznych punktowych w ramach konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-002/16.

 

Na etapie oceny kryteriów merytorycznych punktowych 5 wniosków o dofinansowanie projektu zostało ocenionych negatywnie. Wnioski te nie zostały skierowane do etapu przyznania punktów warunkowych i negocjacji. W terminie 7 dni od zaakceptowania przez Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów listy projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu przyznania punktów warunkowych i negocjacji (tj. od dnia 7 września 2016 r.) zostaną wysłane do Wnioskodawców pisma informujące o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości wniesienia protestu.

 

Na etapie przyznania punktów warunkowych i negocjacji Oceniający dokonają warunkowej oceny kryteriów merytorycznych punktowych, a następnie zostaną przeprowadzone negocjacje.

Do negocjacji zostaną skierowane wszystkie wnioski, które zostały zakwalifikowane do etapu przyznania punktów warunkowych i negocjacji. Na podstawie wyników negocjacji Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 może podjąć decyzję o zwiększeniu alokacji na przedmiotowy konkurs.

24 sierpnia 2016 r. zakończono etap oceny kryteriów merytorycznych zerojedynkowych w ramach konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-002/16.

5 wniosków o dofinansowanie projektu zostało ocenionych negatywnie. Wnioski te nie podlegają ocenie na dalszych etapach oceny formalno-merytorycznej.

W terminie 7 dni od zaakceptowania przez Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów listy wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny kryteriów merytorycznych punktowych (tj. od dnia 24 sierpnia 2016 r.)  zostaną wysłane do Wnioskodawców pisma informujące o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości wniesienia protestu.

 

Etap oceny kryteriów merytorycznych punktowych rozpoczął się 25 sierpnia 2016 r.

Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez ekspertów.

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez ekspertów.

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez ekspertów.

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez ekspertów. 

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez ekspertów. 

Komunikaty

Informujemy o zmianie regulaminu konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-002/16.

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

15 lipca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 lipca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski składać mogą wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wyłonienie Operatorów, którym zostanie powierzone zadanie związane z obsługą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przekazywaniem dofinansowania na usługi rozwojowe.

 

Operatorzy zostaną wyłonieni oddzielnie dla każdego subregionu województwa warmińsko-mazurskiego, tj. dla subregionu olsztyńskiego, elbląskiego oraz ełckiego.

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe (1 typ projektu),
  • wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw z sektora MŚP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych, w tym m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe dla właścicieli, kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające procesy zmiany (2 typ projektu).

 

Projekt drugiego typu może być realizowany jedynie łącznie z projektem pierwszego typu. Natomiast pierwszy typ projektu może być realizowany samodzielnie

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

49 433 224,13 złote (subregion olsztyński: 23 174 295,48 złotych, subregion elbląski: 16 846 842,77 złote, subregion ełcki: 9 412 085,88 złotych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 6.5 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

 

Pytania i odpowiedzi z 11.07.2016 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-06-15

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-06-15

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-06-15

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-06-15

Załącznik nr 4 Karta oceny formalno-merytorycznej

2016-06-15

Załącznik nr 5 Umowa o dofinansowanie

2016-06-15

Załącznik nr 6 Kalkulator WA-MA FUR SYSTEM

2016-06-15

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-06-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.