Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.3

Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19). Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-08-11 do: 2020-08-31
Wyniki naboru

20 października 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych przez pracowników ION projektów. W ramach naboru 30 wniosków otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy gmina będąca Wnioskodawcą w ramach naboru  RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 może zaplanować działania polegające na przygotowaniu miejsc odbywania kwarantanny?

Odpowiedź: Zgodnie z polecaniem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. zarządzono uruchomienie obiektów, które będą pełnić rolę miejsc kwarantanny zbiorowej dla mieszkańców z terenu powiatu. Za organizację miejsca kwarantanny i zapewnienie funkcjonowanie obiektu w czasie odbywania w nim kwarantanny odpowiedzialny jest Starosta Powiatu/Prezydent Miasta na prawach powiatu. W związku z powyższym gmina nie może zaplanować działań polegających na przygotowaniu miejsc odbywania kwarantanny.

Należy jednocześnie wskazać iż ustalony przez Wojewodę koszt w wysokości do 125 zł brutto za osobę na dobę (przebywającą w miejscu kwarantanny) nie dotyczy kosztów związanych z utrzymaniem obiektu w gotowości oraz jego wyposażeniem.
W związku z powyższym samorząd powiatowy w ramach projektu może zaplanować działania związane z przygotowaniem miejsc odbywania kwarantanny. 

Zasadność oraz racjonalność przygotowania miejsc odbywania kwarantanny zostanie oceniona na podstawie precyzyjnego uzasadnienia zawartego we wniosku. Planując ww. działanie należy mieć na uwadze krótki, 3- miesięczny okres realizacji projektu. Ponadto zgodnie z Regulaminem naboru odbiorcami wsparcia w ramach projektu są osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji.

 

Pytanie 2: Czy w projekcie jako wkład własny mogą być wynagrodzenia pracowników DPS, Placówek opiekuńczo-wychowawczych? Jeśli jest taka możliwość czy wtedy DPS oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze występują w roli partnera?

Odpowiedź: W ramach projektu wynagrodzenia pracowników podmiotów tj. DPS, placówki opiekuńczo-wychowawcze nie mogą stanowić wkładu własnego.

 

Pytanie 3: Czy jeśli chcemy zatrudnić z zewnątrz na umowę zlecenie osobę od zamówień publicznych, to czy musimy ogłaszać konkurs, czy możemy wybrać osobę, która wcześniej już prowadziła dla innych instytucji pomocy społecznej przetargi?

Odpowiedź: Należy podkreślić, iż działania w projekcie mają mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii. W związku z powyższym nie ma możliwości zatrudnienia pracownika, o którym mowa w pytaniu w ramach kosztów bezpośrednich.   

 

Pytanie 4: Czy osoby dodatkowo zatrudnione należy wykazać we wskaźniku liczby osób objętych pomocą?

Odpowiedź: Należy wskazać, iż zatrudnienie dodatkowego pracownika w placówce nie jest wykazywane we wskaźniku „Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19”. Ww. wskaźnik dotyczyć będzie pracowników w tym również nowo zatrudnionych, którzy skorzystają z oferowanego w projekcie wparcia np. środków ochrony osobistej.  

 

Pytanie 5: Czy wkładem własnym może być wydatek w postaci dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze, poniesiony wcześniej – przed okresem realizacji projektu?

Odpowiedź: Nie ma możliwości uznania za kwalifikowalne w projekcie wydatków poniesionych przed okresem realizacji projektu. Wkład własny do projektu ponoszony jest wyłącznie w okresie realizacji projektu.

 

Pytanie 6: Czy jednostka wskazana do realizacji projektu (MOPS) może zakupiony sprzęt i środki zabezpieczające przed COVID przekazać innym jednostkom podległym Wnioskodawcy (Gmina Miejska) protokołem przekazania? Czy realizującym zakupy i przekazującym musi być wnioskodawca?

Odpowiedź: Zakupiony sprzęt i środki zabezpieczające przed COVID zakupione dla podmiotu, który został określony we wniosku o dofinansowanie jako odbiorca wsparcia następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Podmiotem realizującym zakupy i przekazującym jest Wnioskodawca.

 

Pytanie 7: W ramach projektu planujemy wsparcie podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz podmiotów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Czy w §3 pkt. 4 umowy o dofinansowanie wszystkie te podmioty będą wskazane jako jednostki realizujące projekt?

Odpowiedź: §3 pkt. 4 umowy o dofinansowanie dotyczy sytuacji, w której projekt realizowany będzie przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta. Wówczas w ww. części umowy wskazuje się jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pozostającą w strukturze organizacyjnej Beneficjenta.

 

Pytanie 8: Czy podmioty prowadzone przez organizacje pozarządowe mogą ponosić wydatki  w projekcie (wydatki na wynagrodzenia)?

Odpowiedź: Przedstawione pytanie jest zbyt ogólne. Nie przedstawiono jakich podmiotów prowadzonych przez organizacje pozarządowe dotyczy przedstawiona kwestia. W związku z powyższy nie ma możliwości zweryfikowania możliwości ponoszenia wydatków przez podmioty, o których mowa w pytaniu.

 

Pytanie 9: W ramach projektu planujemy wsparcie podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz podmiotów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W przypadku zakupu środka trwałego, czy możemy do organizacji pozarządowej przekazać środek trwały na podstawie umowy użyczenia?

Odpowiedź: Przekazanie środka trwałego do organizacji pozarządowej, o której mowa w pytaniu, powinno nastąpić na postawie dokumentów rachunkowo księgowych obowiązujących w danej jednostce. 

 

Pytanie 10: Czy przewidujecie Państwo wydłużenie terminu składnia wniosków w sprawie przestąpienia do ww. projektu?

Odpowiedź: W chwili obecnej Instytucja Organizująca Nabór nie przewiduje wydłużenia terminu składania wniosków w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20. Zgodnie z Regulaminem wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI MAKS2 do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00,
 • w formie papierowej jako przesyłka nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Należy podkreślić, iż wydłużenie terminu skłania wniosków następuje w przypadku wyjątkowych utrudnień, uniemożliwiających składanie wniosków o dofinansowanie projektu. W chwili obecnej ww. przesłanki nie występują.

 

Pytanie 1: uczestnikami projektu mogą być podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej. Czy w związku z tym uczestnikami mogą być pracownicy MOPS (wnioskodawcą będzie Gmina) tj.: opiekunki domowe, pracownicy socjalni, pracownicy świetlicy terapeutycznej, kierowca i pozostali pracownicy biurowi? W całym ośrodku są wspólne pokoje dla pracowników, dlatego uważamy, że wszyscy tak samo są narażeni na zarażenie wirusem. Stąd chcielibyśmy objąć wsparciem wszystkich pracowników poprzez zabezpieczenie ich w niezbędne środki ochrony indywidualnej, zakup i przeprowadzenie testów na obecność Covid-19, doposażenie w niezbędny sprzęt do dezynfekcji pomieszczeń, zarówno MOPS jak i pomieszczeń, w których mieszkają osoby mające przyznane decyzją usługi opiekuńcze, które zachorują na Covid-19.

Odpowiedź: Należy podkreślić, iż wsparcie projektowe może obejmować pracowników, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z podopiecznymi, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane. Zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych czy też pracowników świetlicy terapeutycznej będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Pracownicy stanowiący administrację placówki nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz ww. pracowników.

 

Pytanie 2: Udziałem w projekcie z terenu powiatu zainteresowany jest tylko Dom Pomocy Społecznej. Czy wobec tego wskazanym we wniosku realizatorem powinien być Samorząd Powiatowy lub Dom Pomocy Społecznej?

Odpowiedź: Pole „2.10 Jednostka realizująca projekt” wniosku o dofinasowanie projektu podlega weryfikacji Instytucji Organizującej Nabór na etapie oceny merytorycznej.
Wyboru jednostki organizacyjnej dokonuje wnioskodawca na etapie przygotowywania wniosku. Kwestia wyboru jednostki nieposiadająca osobowości prawnej stanowiącej jednocześnie realizatora projektu powinna zostać ustalona z Państwa prawnikami, skarbnikiem.

 

Pytanie 3: Czy odbiorcą wsparcia projektu może być Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodek wsparcia pomocy społecznej zajmujący się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), przy założeniu, że jest to placówka dzienna oraz, że nie ma gwarancji że jej działalność nie zostanie ponownie zawieszona w przypadku wprowadzenia kolejnych obostrzeń?

Odpowiedź: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi może stanowić odbiorcę wsparcia w ramach złożonego wniosku.

 

Pytanie 4: Czy w ramach realizacji zadania polegającego na przygotowaniu miejsc do ewakuacji instytucji możliwy jest zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania takiego miejsca tj. mebli (np. łóżka, szafki), sprzętu AGD (np. lodówki, kuchenki), bielizny pościelowej, naczyń itp?

Odpowiedź: Należy pamiętać, iż zasadność oraz racjonalność zakupu sprzętów o których mowa w pytaniu weryfikowana będzie na etapie oceny merytorycznej na podstawie uzasadnień zawartych we wniosku. Planując tego typu wydatki należy wziąć pod uwagę, krótki 3 miesięczny okres trwania projektu. Ponadto wsparcie w projekcie ma mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia
w warunkach pandemii
.

 

Pytanie 5: Czy dodatkami do wynagrodzeń można obejmować również osoby zatrudnione w placówkach pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki, jeśli osoby te są pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, a ich wynagrodzenie finansowane jest wyłącznie z budżetu placówki a nie z NFZ?

Odpowiedź: Dodatkami do wynagrodzeń można obejmować osoby zatrudnione w placówkach pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki, jeśli osoby te są pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę a ich wynagrodzenie finansowane jest wyłącznie z budżetu placówki a nie z NFZ.

 

Pytanie 6: Czy dodatkami do wynagrodzeń można obejmować również pracowników socjalnych zatrudnionych w całodobowych placówkach pomocy społecznej, których wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością bezpośredniego kontaktu z pensjonariuszami?

Odpowiedź: Dodatkami do wynagrodzeń można obejmować pracowników socjalnych zatrudnionych w całodobowych placówkach pomocy społecznej, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z podopiecznymi, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane.

 

Pytanie 7: Czy wydatkiem kwalifikowanym będzie zakup testów COVID-19 dla zawodowych rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających?

Odpowiedź: Potrzeba realizacji działań planowanych do realizacji w projekcie, w tym zakup testów na obecność COVID-19, powinna być szczegółowo uzasadniona. Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór. Trzeba jednak wskazać, że liczba zakupionych testów powinna być ograniczona – 1 test na miesiąc na 1 członka rodziny.

 

Pytanie 8: Czy Ośrodek Pomocy Społecznej jako podmiot wytypowany do zadań związanych z świadczeniem usług i pomocy w celu powstrzymywania rozprzestrzeniania oraz zwalczania skutków COVID-19, może być odbiorcą projektu w formie sfinansowania zakupu środków ochrony osobistej, testów COVID-19 oraz sprzętu do dekontaminacji dla pracowników ośrodka mających bezpośredni kontakt z klientami tj. pracowników socjalnych i asystentów rodziny?

Odpowiedź: Zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku.

 

Pytanie 9: W związku z tym, że ŚDS nie są placówkami wsparcia całodobowego, czy  pracownicy ŚDS wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, czy ŚDS może zostać objęty wsparciem?

Odpowiedź: ŚDS może zostać objęty wsparciem w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20. Dodatkami do wynagrodzeń można obejmować pracowników, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z podopiecznymi, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane.

 

Pytanie 10: Proszę o wyjaśnienie dlaczego osoby zatrudnione w GOPS nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20?  Moim zdaniem osoby zatrudnione w GOPS wpisują się w katalog uczestników projektu zgodnie z zapisami: "podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej".

Odpowiedź: Należy podkreślić, iż dodatkami do wynagrodzeń można obejmować pracowników, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z podopiecznymi, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane. Zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Pracownicy stanowiący administrację placówki nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz ww. pracowników.

 

Pytanie 11: Czy ujmując placówki DPS, SDS, Domy Dziecka zaopatrzenie w sprzęt ochrony osobistej typu maseczki, płyny itp. robi PCPR (PCPR składa wniosek) ?

Odpowiedź: Zaopatrzenie podmiotów takich jak DPS, ŚDS czy Dom Dziecka w sprzęt ochrony osobistej typu maseczki, płyny, itp. należy do wnioskodawcy tj. Powiatu (PCPR)/Gminy(OPS). Zakupu takiego wyposażenia może dokonać PCPR i przekazać ww. placówkom na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Pytanie 12: Domy Dziecka wskazały zakup sprzętu komputerowego czy mogą o to wnioskować, jeśli wnioskowały w ramach programu Urzędu Wojewódzkiego?

Odpowiedź: W zakresie zakupu środków trwałych należy stosować zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Planując zakup środka trwałego należy wziąć pod uwagę stosunkowo krótki 3-miesięczny okres trwania projektu. Racjonalność oraz zasadność zakupu, o którym mowa w pytaniu weryfikowane będzie przez Instytucję Ogłaszającą Nabór na etapie oceny merytorycznej. Kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby zakupu będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Należy mieć też na uwadze fakt, że działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

 

Pytanie 13: Jeśli chodzi o dodatki dla pracowników czy dyrektorom w domach dziecka lub DPS przysługuje taki dodatek ?

Odpowiedź: Dodatek do wynagrodzenia przysługuje pracownikom placówek całodobowych, w tym domu dziecka. Dodatek przysługuje pracownikom mającym bezpośredni kontakt z podopiecznymi, dlatego jeśli dyrektor takiej placówki przebywa z podopiecznymi czy prowadzi z nimi zajęcia, dodatek do wynagrodzenia będzie mu przysługiwał. Jeśli natomiast jego praca ogranicza się do zadań administracyjno-biurowych i nie ma on bezpośredniego kontaktu z dziećmi wówczas dodatek nie przysługuje. 

 

Pytanie 14: DPS otrzymał dotację w ramach jednego z programu ROPS czy mogą otrzymać pomoc również w ramach naboru RPWM.11.02.03-12.00-28-001/20? (grant jaki otrzymali jest do XI).

Odpowiedź: Należy podkreślić, iż termin realizacji działań w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 nie może powielać się z terminami działań realizowanych w ramach grantu realizowanego przez ROPS.

 

Pytanie 15: Jak ustalić w przypadku dodatku dla pracowników domów dziecka praca przy łóżkach?

Odpowiedź: Wypłata dodatków dla osób pracujących „przy łóżkach” w przypadku domów dziecka oznacza wychowawców zatrudnionych w danej placówce oraz inne osoby, które mają bezpośredni kontakt z podopiecznymi. O tym, który z pracowników ma bezpośredni kontakt z podopiecznymi powinien zadecydować dyrektor domu dziecka.

 

Pytanie 16: Czy ilość środków ochrony osobistej ( maseczki, rękawice, fartuchy,  oraz testów na Covid) jest ograniczona w przeliczeniu na 1 uczestnika projektu i dotyczy tylko pracowników DPS, pl. opiekuńczo-wychowawczych  czy obejmuje oprócz pracowników również też pensjonariuszy i wychowanków ?

Odpowiedź: Zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawice, fartuchy itp.) dotyczy osób przebywających w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji. Racjonalność ilości zakupionych środków ochrony osobistej zostanie zweryfikowana na podstawie uzasadnień zawartych we wniosku na etapie oceny merytorycznej. Istnieje również możliwość zakupienia testów na obecność COVID-19  zarówno dla osób  przebywających w instytucjach jak również dla personelu tych instytucji. Trzeba jednak wskazać, że liczba zakupionych testów powinna być ograniczona np. 1 test na miesiąc na 1 pensjonariusza /wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej/pracownika instytucji.

 

Pytanie 17: Jakie podmioty i placówki mogą skorzystać z dofinansowania i wsparcia w ramach przedmiotowego naboru?

Odpowiedź: Głównym założeniem naboru jest wsparcie placówek całodobowych oraz placówek wsparcia dziennego tj. DPS, placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla bezdomnych, ŚDS itd. W przypadku OPS istnieje możliwość zaplanowania zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników pracujących w środowisku, świadczących usługi opiekuńcze itd.

 

Pytanie 18: Czy są to wyłącznie podmioty realizujące usługi i wsparcie całodobowo?

Odpowiedź: W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęte placówki świadczące wsparcie całodobowe, placówki wsparcia dziennego oraz osoby przebywające w miejscu zamieszkania potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Pytanie 19: Co należy rozumieć pod pojęciem usługi wspierające, ośrodki wsparcia i jaki rodzaj personelu powinien zostać objęty wsparciem w ramach wnioskowanego dofinansowania?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem naboru usługi wspierające należy rozumieć jako usługi kierowane do osób przebywających w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personelu tych instytucji. Zgodnie z Regulaminem naboru wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w placówkach całodobowych – osób bezpośrednio pracujących z podopiecznymi/pensjonariuszami, osób pracujących „przy łóżkach”. Zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Pracownicy stanowiący administrację ww. placówek nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz ww. pracowników.

 

Pytanie 20: Czy jednostka samorządu powiatowego może realizować projekt w partnerstwie z organizacją pozarządową tj. z organizacją, która prowadzi placówkę opiekuńczo wychowawczą, której powiat zlecił realizację zadania na podstawie otwartego konkursu ofert? To byłoby według nas najlepsze rozwiązanie aby móc przekazać tej jednostce środki na realizacje zadania takiego jak - dodatki do wynagrodzenia pracowników pracujących bezpośrednio z wychowankami oraz zatrudnić nowego pracownika.

Odpowiedź: Istnieje możliwość realizacji projektu w partnerstwie o którym mowa w pytaniu. W przypadku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia pracownikom oraz zatrudnieniu nowego pracownika, należy kierować się obowiązującym prawem krajowym. Powyższa kwestia powinna również zostać ustalona z Państwa skarbnikiem oraz prawnikami.

 

Pytanie 21: Czy testy na COVID19 mogą być również przeznaczone dla pensjonariuszy DPS oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych?

Odpowiedź: Potrzeba realizacji działań planowanych do realizacji w projekcie, w tym zakup testów na obecność COVID-19, powinna być szczegółowo uzasadniona. Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór. Trzeba jednak wskazać, że liczba zakupionych testów powinna być ograniczona np. 1 test na miesiąc na 1 pensjonariusza /wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Pytanie 22: Czy wnioskodawca - Gmina w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym, w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19) może objąć wsparciem podmiot oraz w szczególności pracowników Izby Wytrzeźwień i Ambulatorium dla Nietrzeźwych, będącej jednostką organizacyjną  JST (Miejski Zespół Profilaktyki Terapii i Uzależnień)? W placówce prowadzone są dwa działy zajmujące się w sposób profesjonalny profilaktyką oraz pomocą terapeutyczną tj. Dział profilaktyki i Dział Terapii oraz Izbę Wytrzeźwień i Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Klientami IWiAN w 80% są  osobami bezdomnymi - placówka  czynna jest całodobowo.

Odpowiedź: Należy podkreślić, iż wyboru podmiotu, dla którego udzielane będzie wsparcie dokonuje wnioskodawca na etapie przygotowywania wniosku. Należy jednak przeanalizować zasadność kierowania wsparcia do podmiotu o którym mowa w pytaniu, biorąc pod uwagę katalog ostatecznych odbiorców wsparcia. Założeniem naboru jest wsparcie placówek całodobowych oraz placówek wsparcia dziennego. Należy podkreślić, iż nabór organizowany jest w ramach Podziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. W związku z powyższym odbiorcami wsparcia w placówkach objętych wsparciem są wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Pytanie 23: Czy  w projekcie:  Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 można objąć wsparciem kierowców oraz asystentów kierowców, zatrudnionych w GOPS, którzy zajmują się dowozem osób niepełnosprawne do/z WTZ na terenie gminy?  Asystenci kierowców pomagają osobom niepełnosprawnym wsiąść i wysiąść ze środka transportu. Jeśli mogą te osoby zostać objęte wsparciem, czy w związku z tym możliwe jest otrzymanie wsparcia na wypłatę dodatku do wynagrodzenia (kierowca i asystent kierowcy). Czy możliwe jest otrzymanie wsparcia na usługę ozonowania środka transportu, który wykorzystywany jest to przewożenia podopiecznych WTZ oraz pracowników socjalnych, którzy wykonują swoja pracę  terenie?

Odpowiedź: Wsparcie kierowców oraz asystentów kierowcy w ramach projektu nie może polegać na wypłacie dodatku do wynagrodzenia. Zgodnie z Regulaminem naboru wypłata dodatkowego wynagrodzenia dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w placówkach całodobowych. Kierowcy oraz asystenci kierowców mogą zostać wyposażeni w środki ochrony osobistej. Zasadność działań planowanych do realizacji w projekcie takich jak np. sfinansowanie usługi ozonowania środka transportu zostanie zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej wniosku.

 

Pytanie 1: Planujemy, jako gmina złożyć wniosek w ramach ww. naboru. Czy możliwy jest jedynie zakup niezbędnego sprzętu (maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne…itd.) dla personelu MOPS (opiekunowie świadczący usługi w miejscu zamieszkania)?

Odpowiedź: Planując działania projektowe należy mieć na uwadze, że formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wpisywać się we wskazany w Regulaminie naboru typ projektów, tj. realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Należy mieć też na uwadze fakt, że działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, w tym zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona (tj. np. pracą w terenie, w środowisku). Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór.

 

Pytanie 2: Czy takie jednostki jak:

 • Centrum Integracji Społecznej (pracownicy przygotowują posiłki dla osób przebywających na kwarantannie),
 • Straż Miejska (dostarczających posiłki do miejsca odbywania kwarantanny),
 • Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej (streetworkerzy, konstruktywne zajęcie wolnego czasu w miejscu zamieszkania oraz wolontariat w zakresie zakupów dla osób potrzebujących/narażonych na COVID) 

mogą być również objęte wsparciem? 

Odpowiedź: Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w naborze stanowią:

 • osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;
 • podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór.

 

Pytanie 3: Czy możliwy jest zakup środka trwałego o wartości przekraczającej 10% wartość zakupionych środków trwałych? Chcielibyśmy zakupić kiosk telemedyczny  (mobilny gabinet do samodzielnej diagnostyki przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Urządzenie daje również możliwość wideokonferencji pacjenta z lekarzem, celem omówienia wyników). Zgodnie z zapisami Szczegółowy opis osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Cross-financing  wraz  z  zakupem  środków  trwałych  w  ramach  kosztów bezpośrednich projektu nie może przekroczyć 10% wydatków projektu. Próg  10%  może  zostać  przekroczony  w  związku  z  wydatkami,  które  dotyczą racjonalnych  usprawnień  zdefiniowanych w Wytycznych w zakresie  realizacji zasady  równości  szans  i  niedyskryminacji,  w  tym  dostępności  dla  osób z niepełnosprawnościami  oraz  zasady  równości  szans  kobiet  i  mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

Odpowiedź: W zakresie zakupu środków trwałych należy stosować zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Planując zakup środka trwałego należy wziąć pod uwagę 3-miesięczny okres trwania projektu. Racjonalność oraz zasadność zakupu, o którym mowa w pytaniu weryfikowane będzie przez Instytucję Ogłaszającą Nabór na etapie oceny merytorycznej. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby zakupu będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Ponadto należy mieć na uwadze, iż zakupiony sprzęt powinien służyć osobom przebywającym w placówkach opieki całodobowej oraz personelowi tych instytucji. Należy mieć też na uwadze fakt, że działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

 

Pytanie 4: Czy placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą otrzymać wsparcie w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń w formie dodatków dla pracowników w okresie X-XII tak jak w  domu pomocy społecznej i zatrudnić nowy personel?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem naboru, dodatki do wynagrodzeń przeznaczone są dla pracowników już zatrudnionych w celu zatrzymania ich odpływu (w tym zwolnienia, urlopy itp.) i dotyczą tylko pracowników zatrudnionych w placówkach całodobowych (tj. również w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) – osób bezpośrednio pracujących z podopiecznymi/pensjonariuszami. Jeśli pracownicy planowani do objęcia wsparciem w ramach tej formy, spełniają te wymogi, możliwe jest zaplanowanie dla nich dodatków do wynagrodzeń.

Ponadto w ramach projektu możliwe jest zatrudnianie nowego personelu do świadczenia usług w instytucjach i środowisku np. pielęgniarek/rzy, opiekunek/ów, rehabilitantów, opiekuna medycznego, pokojowej (w tym personelu z innych placówek, które nie pracuje z powodu ich zamknięcia, opiekunów, którzy powrócili z zagranicy). Należy mieć jednak na uwadze, że zatrudnienie nowego personelu jest możliwe tylko w okresie realizacji projektu (tj. przez 3 miesiące).

Planując wsparcie w projekcie należy pamiętać, że każde działanie powinno być szczegółowo uzasadnione. Na podstawie przedstawionej diagnozy, jak i uzasadnień pracownicy Instytucji Organizującej Nabór dokonają oceny wniosku o dofinansowanie.

 

Pytanie 5: Czy PCPR jako instytucja obsługująca petentów zarówno osoby niepełnosprawne jak i z pieczy zastępczej może uczestnik w projekcie i zapotrzebować środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji i dozowniki oraz zakupić i przeprowadzić  testy na obecność COVID dla pracowników bezpośrednio mających kontakt podopiecznymi (odbieranie dzieci ze środowiska do pieczy zastępczej, wizytacje w środowiskach rodzin zastępczych itd.) oraz zatrudnić osobę np, do pomocy psychologicznej?

Odpowiedź: Planując działania projektowe należy mieć na uwadze, że formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wpisywać się we wskazany w Regulaminie naboru typ projektów, tj. realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Należy mieć też na uwadze fakt, że działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, w tym zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, jaki i zakup testów na obecność COVID-19, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona (tj. np. pracą w terenie, w środowisku). Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór. Trzeba jednak wskazać, że liczba zakupionych testów jest ograniczona – 1 test na miesiąc na 1 pracownika bezpośrednio pracującego z podopiecznym w placówce.

 

Pytanie 6: Czy wkładem własnym finansowym powiatu mogą być środki, np. świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych zawodowych objętych wsparciem projektowym, np. pomoc psychologiczna, środki jakie powiat przeznacza na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych?

Odpowiedź: Kwestie poruszone w pytaniu obejmują zagadnienia z zakresu oceny projektu, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Zasady wnoszenia wkładu własnego zostały szczegółowo określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Pytanie 7: Czy wkładem własnym mogą być wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej - którzy bezpośrednio pracują z mieszkańcami DPS, którzy otrzymują dodatek do wynagrodzenia?

Odpowiedź: Kwestie poruszone w pytaniu obejmują zagadnienia z zakresu oceny projektu, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Zasady wnoszenia wkładu własnego zostały szczegółowo określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Pytanie 8: Czy samorząd terytorialny tj. powiat pisze projekt w imieniu gmin powiatu, czy też każda gmina  może wnioskować samodzielnie - w wcześniejszych informacjach i diagnozach potrzeb informacja od Państwa była taka że tylko powiat może podmiotem tego projektu?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem naboru, Wnioskodawcą może być jednostka samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego, tzn. zarówno powiat, jak i gmina.

 

Pytanie 9: Czy z ramienia gminy miejskiej może być skierowane wsparcie dla: pracowników MOPS tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, Klubu Integracji Społecznej i Klubu "Senior+" oraz administracji placówki w zakresie doposażenia stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią  w celu ciągłości realizacji zadań pomocy społecznej. Placówka zajmuje się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz prowadzi ośrodek wsparcia - Klub "Senior+". Pomoc świadczona nie jest całodobowo.

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem naboru uczestników projektu stanowią:

 • osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;
 • podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Przy planowaniu działań należy zwrócić uwagę na fakt, że świadczone wsparcie na rzecz ww. uczestników projektu ma mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona. Mając na uwadze powyższe zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku.

Pracownicy stanowiący administrację placówki nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz ww. pracowników.

 

Pytanie 10: Czy z ramienia gminy miejskiej może być skierowane wsparcie dla Miejskiego Ośrodka Sportu wskazanego przez Wojewodę na punkt kwarantanny w zakresie zabezpieczenia właściwych warunków w Pawilonie Sportowym, np. tapczany oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom poprzez doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią.

Odpowiedź: Należy podkreślić, iż nabór organizowany jest w ramach Podziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. W związku z powyższym wsparcie kierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Placówka o której mowa w pytaniu (Miejski Ośrodek Sportu wskazany przez Wojewodę na punkt kwarantanny) nie stanowi miejsca kwarantanny wyłącznie dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mając na uwadze powyższe ww. podmiot nie stanowi odbiorcy wsparcia.

 

Pytanie 11: Czy w ramach naboru z Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19). Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby wymagające całodobowej opieki? Czy mogą być również włączone osoby objęte usługami opiekuńczymi przez OPS?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem naboru grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w naborze stanowią:

 • osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;
 • podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Osoby objęte usługami opiekuńczymi przez OPS mogą stanowić odbiorców wsparcia.

 

Pytanie 12: Czy w ramach naboru z Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19) grupą docelową mogą być pensjonariusze sanatorium?

Odpowiedź: Należy podkreślić, iż nabór organizowany jest w ramach Podziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. W związku z powyższym wsparcie kierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pensjonariusze sanatorium nie stanowią odbiorców wsparcia w rozumieniu Regulaminu naboru. 

 

Pytanie 13: Czy działanie dotyczące zabezpieczenia miejsc ewakuacji jest skierowane do osób objętych działaniami pomocy społecznej (pracownicy i podopieczni)?

Odpowiedź: Planując działania dotyczące zabezpieczenia miejsc ewakuacji należy mieć na uwadze przepisy prawa powszechnie obowiązujące w ww. kwestii. Ponadto działania planowe do realizacji w ramach wniosku nie mogą powielać się z działaniami, które wynikają z obowiązku zabezpieczenia miejsc ewakuacji.

Pytanie 1: Czy w ramach projektu można objąć wsparciem również pracowników organizacji pozarządowych, które na zlecenie gminy (w oparciu o umowy pokonkursowe) realizują usługi opiekuńcze, czy też prowadzą schronisko dla osób bezdomnych? Jeżeli tak, to czy potrzebne jest porozumienie z zarządami tych organizacji, czy przekazanie uzyskanego wsparcia odbywa się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych? Należy nadmienić, że w/w pracownicy realizują swoje zadania na rzecz osób wymagających wsparcia nieprzerwanie i systematycznie przez cały czas, niezależnie od sytuacji epidemiologicznej.

Odpowiedź: Istnieje możliwość objęcia wsparciem pracowników organizacji pozarządowych, które na zlecenie gminy realizują usługi opiekuńcze.

W przypadku gdy osoby realizujące usługi opiekuńcze, czy też prowadzące schronisko dla osób bezdomnych zostaną określone we wniosku o dofinansowanie jako odbiorcy wsparcia, nie ma potrzeby zawierania stosownych porozumień z zarządami tych organizacji. Wsparcie w ramach projektu, które obejmuje np. przekazanie środków ochrony osobistej następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

W przypadku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia (dodatki) dla pracowników o których mowa w pytaniu, należy kierować się obowiązującym prawem krajowym. Powyższa kwestia powinna zostać ustalona z Państwa skarbnikiem oraz prawnikami.

 

Pytanie 2: Beneficjentem projektu jest gmina (JST). W ramach projektu planuje się realizację zadań i objęcie wparciem podmiotów będących zarówno jednostkami organizacyjnymi JST (MOPS, DPS, ŚDS), jak i prowadzonych przez organizacje pozarządowe (DPS, ŚDS, Schronisko dla bezdomnych – podmioty realizują zadania własne gminy na zlecenie JST na podstawie zawartej umowy). Czy wszystkie ww. podmioty będą miały status uczestników projektu? W jaki sposób należy zaplanować rozliczenie dotacji, przekazanie środków, rozliczanie pensji (zadania dotyczą zakupu środków trwałych: pralko-suszarka, środki ochrony typu: maseczki, płyny dezynfekujące, ale też zatrudnienia na umowę zlecenie personelu opiekuńczego)?

Odpowiedź: Jako podmioty objęte wsparciem w ramach projektu składnego przez gminę wymienia się  MOPS, DPS, ŚDS (jednostki organizacyjne JST) oraz DPS, ŚDS, Schronisko dla bezdomnych (prowadzone przez organizacje pozarządowe).

Zgodnie z Regulaminem naboru uczestników projektu stanowią:

 • osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;
 • podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Należy podkreślić, iż MOPS nie stanowi placówki wsparcia całodobowego. Przy planowaniu działań należy zwrócić uwagę na fakt, że świadczone wsparcie na rzecz uczestników projektu ma mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Biorąc pod uwagę powyższe, osoby zatrudnione w MOPS nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości świadczenia wsparcia na rzecz pracowników MOPS. MOPS może być realizatorem projektu.

Pozostałe wymienione podmioty tj.: DPS, ŚDS (jednostki organizacyjne JST) oraz DPS, ŚDS, Schronisko dla bezdomnych (prowadzone przez organizacje pozarządowe) mogą stanowić uczestników projektu. 

Wnioskodawcą jest gmina, więc wniosek o dofinansowanie może obejmować wsparciem różne jednostki organizacyjne samorządu wpisujące się w określony w Regulaminie naboru katalog uczestników projektu, w tym wspomniany w pytaniu ŚDS czy DPS. W związku z tym rozliczenia odbywają się z beneficjentem\realizatorem projektu na podstawie stosownych pełnomocnictw/upoważnień. Wsparcie w ramach projektu, które obejmuje np. przekazanie środków ochrony osobistej następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. W przypadku rozliczenia wynagrodzeń dla pracowników należy kierować się obowiązującym prawem krajowym oraz regulaminem wynagradzania, funkcjonującym w danej placówce. 

W przypadku podmiotów prowadzonych przez organizacje pozarządowe  wsparcie w ramach projektu, które obejmuje np. przekazanie środków ochrony osobistej następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

W przypadku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia (dodatki) dla pracowników o których mowa w pytaniu, należy kierować się obowiązującym prawem krajowym. oraz regulaminem wynagradzania, funkcjonującym w danej placówce. Powyższa kwestia powinna zostać ustalona z Państwa skarbnikiem oraz prawnikami.

 

Pytanie 3: Czy kosztem kwalifikowanym w ramach naboru będzie:

 • zatrudnienie pracownika gospodarczego, ochroniarza (ŚDS, MOPS) – związane z koniecznością zapewnienia zwiększonego reżimu sanitarnego i zachowania procedur bezpieczeństwa podopiecznych;
 • dodatek do wynagrodzeń dla pracowników przesuniętych z racji pandemii do działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, dozorem budynku – zachowanie bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego(DPS);
 • zatrudnienie terapeuty (MOPS), zatrudnienie instruktora terapii uzależnień (Schronisko dla bezdomnych) – związane z nasileniem zaburzeń u pensjonariuszy;
 • zatrudnienie psychologa (ŚDS) – związane z nasileniem zaburzeń i stanów lękowych u pensjonariuszy;
 • zakup laptopów dla asystentów rodziny i specjalistów w SOW – związane z koniecznością pracy zdalnej;
 • zakup pralki i suszarki do SOW – związane z koniecznością utrzymania podwyższonego reżimu sanitarnego;
 • zakup klimatyzatora z funkcja jonizacji powietrza (MOPS), zakup jonizatora i ozonatora oczyszczających powietrze, w tym z cząsteczek wirusów (ŚDS) – związane z koniecznością utrzymania podwyższonego reżimu sanitarnego;
 • koszt przygotowania miejsca do ewakuacji schroniska oraz noclegowni dla bezdomnych oraz miejsca do odbywania kwarantanny przez osoby bezdomne, w tym zakup materiałów remontowych, prace remontowe, zakup sprzętu AGD, zakup art. gospodarstwa domowego? Koszt prac remontowych rozważany jest w ramach cross-financingu do 10% wartości projektu (zakup materiałów remontowych ze środków projektu, koszt prac remontowych jako wkład własny).
 • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników obsługi (Bursa szkolna) sprawujących opiekę i nadzór nad osobami bezdomnymi przebywającymi w kwarantannie lub ewakuowanymi ze schroniska/noclegowni dla bezdomnych (w przypadku zaistnienia konieczności ewakuacji/skierowania osób bezdomnych do odbycia kwarantanny lub pozostających w gotowości do takiej pracy)?

Odpowiedź: Planując działania w ramach naboru należy mieć na uwadze, że formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wpisywać się we wskazany w Regulaminie naboru typ projektów, tj. realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona. Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór.

 

Pytanie 4: Czy w przypadku uznania kosztu za niekwalifikowany, na etapie oceny projektu, budżet projektu będzie mógł zostać pomniejszony o taką pozycję?

Odpowiedź: Kwestia poruszona w pytaniu obejmuje zagadnienie z zakresu oceny projektu, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Należy wziąć pod uwagę, iż w trakcie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych Wnioskodawca może być wezwany do maksymalnie dwukrotnego uzupełnienia lub poprawy projektu.

 

Pytanie 5: Czy dopuszczalny jest udział w naborze wniosków Nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 przez DPS bądź jednostkę nadrzędną, w momencie kiedy korzystamy z grantu Pomagajmy razem, czy wymienione zadania będą się ze sobą pokrywały?

Odpowiedź: W ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 Wnioskodawcą może być samorząd powiatowy lub gminy. Zgodnie z założeniami konkursu DPS może być podmiotem, do którego kierowane będzie wsparcie. W takim przypadku możliwe jest zaplanowanie wsparcia dla ww. podmiotu zgodnego z katalogiem działań wskazanym w Regulaminie naboru. Należy podkreślić, iż termin realizacji działań w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 nie może powielać się z terminami działań realizowanych w ramach grantu.

 

Pytanie 6: Jak rozumiana jest praca „przy łóżkach”?  W DPS zatrudnieni są również kierownicy mieszkań, pracownicy socjalni, terapeuci. Pracownicy ci mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

Odpowiedź: Praca „przy łóżkach” oznacza osoby, które mają bezpośredni kontakt z podopiecznymi DPS np. opiekunki, terapeuci etc. O tym, który z pracowników ma bezpośredni kontakt z podopiecznymi powinien zadecydować kierownik DPS.

 

Pytanie 1:

Czy w ramach zadania "Zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 dla podmiotów świadczących usługi zarówno w formach instytucjonalnych, jak i w społeczności lokalnej", kwalifikowalny będzie wydatek zakupu i przeprowadzenie testów dla: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktora reintegracji zawodowej (KIS) kierowcy przewożącego m.in. osoby niepełnosprawne, pracowników świadczeń rodzinnych, księgowości, kierownika ośrodka, opiekunek domowych? Nadmieniam, że wszystkie te osoby mają ze sobą bezpośredni, ciągły kontakt zawodowy.

Odpowiedź:

Planując działania w ramach naboru należy mieć na uwadze, że formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wpisywać się we wskazany w Regulaminie naboru typ projektów, tj. realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, w tym zakup testów na obecność COVID-19, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona. Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór.

 

Pytanie 2:

Czy w konkursie ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19). Nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20  możliwe jest skorzystanie z podanych w piśmie forma wsparcia przez starostwo powiatowe jako urząd? Np. zakup przez powiat sprzętu niezbędnego do walki z epidemią – celem wykorzystania w urzędzie starostwa (np. maseczki, rękawiczki, sprzęt do dekontaminacji)?

Odpowiedź:

Nabór organizowany jest w ramach Osi 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2020, a uczestników projektu, zgodnie z Regulaminem naboru, stanowią:

- osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;

- podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Przy planowaniu działań należy zwrócić uwagę na fakt, że świadczone wsparcie na rzecz ww. uczestników projektu ma mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Biorąc pod uwagę powyższe, osoby zatrudnione w starostwie powiatowym nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz pracowników starosta powiatowego.

 

Pytanie 3:

Czy w sytuacji, gdy podmiotem wnioskującym (w naszym przypadku) będzie gmina miejska, bezpośrednim realizatorem może być jednostka organizacyjna samorządu, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej? Jeżeli tak, to czy potrzebne jest pełnomocnictwo burmistrza miasta dla dyrektora MOPS w tym zakresie?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem naboru, realizatorem projektu jednostki samorządu terytorialnego, tj. powiatu i gminy może być odpowiednio powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej. W takiej sytuacji potrzebne jest pełnomocnictwo wójta/burmistrza/prezydenta/starosty dla dyrektora jednostki do realizacji projektu.

 

Pytanie 4:

Czy w sytuacji gdy bezpośrednim realizatorem projektu jest konkretna jednostka organizacyjna (np. MOPS) zakres projektu może również dodatkowo dotyczyć innych jednostek organizacyjnych samorządu (np. ŚDS)? Jeżeli tak, to czy rozliczenia finansowe mogą odbywać się w ramach działalności MOPS?

Odpowiedź:

Wnioskodawcą jest odpowiednio gmina/powiat, więc wniosek o dofinansowanie może obejmować wsparciem różne jednostki organizacyjne samorządu wpisujące się w określony w Regulaminie naboru katalog uczestników projektu, w tym wspomniany w pytaniu ŚDS. W związku z tym rozliczenia odbywają się z beneficjentem, lub w tym wypadku realizatorem projektu na podstawie stosownych pełnomocnictw/upoważnień. 

 

Pytanie 5:

Czy konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia z ŚDS określającego zasady realizacji projektu?

Odpowiedź:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 4, tj. mając na uwadze, że ŚDS został określony we wniosku o dofinansowanie jako odbiorca wsparcia, nie ma potrzeby zawierania stosownych porozumień z ŚDS dotyczących realizacji projektu. Wsparcie ŚDS w ramach projektu, które obejmuje np. przekazanie środków ochrony osobistej następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

 

Pytanie 6:

Czy wkład własny do projektu musi być wyłącznie wkładem finansowym, czy może być również wkładem rzeczowym (w przypadku jednostki z sektora finansów publicznych)?

Odpowiedź:

Wkład własny, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, może być wniesiony zarówno jako środki finansowe, jak i wkład niepieniężny. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu własnego określają ww. Wytyczne.

 

Pytanie 7:

Czy wkład własny do projektu musi być ponoszony wyłącznie w okresie realizacji projektu?

Odpowiedź:

Tak, wkład własny do projektu ponoszony jest wyłącznie w okresie realizacji projektu.

Pytanie:

Czy w ramach powyższego konkursu można składać  wnioski o dofinansowanie na zakup doposażenia stanowisk pracy w pomiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, w tym. m.in. zakup: maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów do dezynfekcji ciała i powierzchni dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta?

 

Odpowiedź:

Nabór organizowany jest w ramach Osi 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014–2020, a uczestników projektu, zgodnie z Regulaminem naboru, stanowią:

- osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;

- podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Przy planowaniu działań należy zwrócić uwagę na fakt, że świadczone wsparcie na rzecz ww. uczestników projektu ma mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Biorąc pod uwagę powyższe, osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz pracowników Urzędu Miasta.

 

Wstępna informacja o naborze

Wzywamy do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19).

Nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 ma charakter otwarty, nie jest podzielony na rundy.

TYP 3 - Realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Termin, od którego można składać wnioski

11.08.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31.08.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III/ IV kwartał 2020

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 219

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę elektronicznej formy złożenia wniosku o dofinasowanie projektu, Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

 • wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI MAKS2,od dnia 11.08.2020r. od godziny 0:00 do dnia 31.08.2020 r. do godziny 15:00;

 

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę tradycyjnej formy złożenia wniosku o dofinasowanie projektu, wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem LSI MAKS2,od dnia 11.08.2020r. od godziny 0:00 do dnia 31.08.2020 r. do godziny 15:00,
 • i w formie papierowej, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej wyznaczonego operatora, tj. Poczta Polska S.A.,  w dniach od 11.08.2020 r. do 31.08.2020 r.

 

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 3 - Realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19, poprzez m.in.:

 1.  Zatrudnianie nowego personelu do świadczenia usług w instytucjach i środowisku np. pielęgniarek/rzy, opiekunek/ów, rehabilitantów, opiekuna medycznego, pokojowej (w tym personelu z innych placówek, które nie pracuje z powodu ich zamknięcia, opiekunów, którzy powrócili z zagranicy);
 2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia (dodatki) dla pracowników już zatrudnionych w celu zatrzymania ich odpływu (w tym zwolnienia, urlopy itp.) (uszczegółowienie: wypłata tego dodatku dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w placówkach całodobowych – osób bezpośrednio pracujących z podopiecznymi/pensjonariuszami, osób pracujących „przy łóżkach”);
 3. Zmniejszanie liczby osób w instytucjach np. poprzez zapewnienie tym osobom miejsc w mieszkaniach o charakterze chronionym (mieszkania treningowe, mieszkania wspierane) lub wspomaganym, a także przygotowanie miejsc tymczasowego pobytu, w szczególności dla osób przebywających w największych instytucjach w celu rozgęszczenia mieszkańców i minimalizacji ryzyka zarażenia;
 4. Przygotowanie miejsc do ewakuacji instytucji (np. szkoły, ŚDS, WTZ, domy studenta, hotele i inne) jak najbliżej miejsca placówki ewakuowanej oraz finansowanie funkcjonowania takich miejsc (w tym wynagrodzenia, koszty wyżywienia, koszty środków ochrony osobistej oraz materiałów jednorazowego użytku);
 5. Przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które chcąc chronić własne rodziny, nie mogą lub nie chcą wrócić do własnego domu;
 6. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób tego potrzebujących, a w szczególności dla szeroko rozumianych pracowników podmiotów świadczących usługi (zwłaszcza on-line lub telefoniczna);
 7.  Rekrutowanie i edukowanie wolontariuszy, zwłaszcza do świadczenia usług w społeczności lokalnej, a także do pomocy w instytucjach (jeśli to możliwe i uzasadnione);
 8. Rekrutowanie, edukowanie i nagradzanie sąsiadów za realizację sąsiedzkich usług opiekuńczych;
 9.  Dostarczanie gotowych posiłków lub zakupów do domów osób potrzebujących, jak również do instytucji świadczących usługi;
 10. Zakup doposażenia stanowisk pracy w pomiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, w tym. m.in. zakup: maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów do dezynfekcji ciała i powierzchni;
 11. Zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 dla podmiotów świadczących usługi zarówno w formach instytucjonalnych, jak i w społeczności lokalnej (w przypadku realizacji powyższej formy wsparcia wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia bazy danych osób, celem nie dublowania testów);
 12. Zakup środków opatrunkowych, w tym szczególnie: gazików, bandaży, chust, termometrów bezdotykowych, sprzętu do dekontaminacji (np. lampy, maty itd.), innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Powyższy katalog jest otwarty, co oznacza, że dobór działań następuje w zależności od zdiagnozowanych przez Wnioskodawcę potrzeb grup docelowych w regionie.

W planowaniu działań należy uwzględnić poniższe:

Działania są zgodne z ideą deinstytucjonalizacji usług społecznych i stopniowego przechodzenia od usług opiekuńczych świadczonych przez instytucje do usług o charakterze środowiskowym. Przewidziane w PI 9iv działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.  Tym samym projekty ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem. Działania przewidziane w PI 9iv, ze względu na ograniczony do warunków pandemii COVID-19 zakres czasowy, nie przyczynią się do wzrostu liczby osób objętych opieką instytucjonalną, ani do trwałego wzrostu zdolności instytucjonalnych podmiotów świadczących usługi opieki całodobowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 000 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu naboru

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1. Osoby odpowiedzialnej za nabór – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

 

2. Punktów Informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-84, 89 512-54-85, 89 512-54-86

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,  e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk,  e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktów:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Dodatkowo na stronie internetowej funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym naborem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2020-08-05

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19). Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.