logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualności

13.12.2021 r.

 8 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021–2027".

Tabela zgłoszonych uwag z rozstrzygnięciem i uzasadnieniem.

 

28.09.2021 r.

Od 4 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu będzie dostępny na stronie internetowej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

Terminy i program spotkań konsultacyjnych:

  • 4 października 2021 r. – konferencja inauguracyjna w Olsztynie, transmisja on-line na kanale Youtube: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.
  • 4–27 października 2021 r. - spotkania on-line.

Szczegółowe informacje o konsultacjach, w tym program spotkań, będą umieszczone na stronie Strategii, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie Strategii w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

1

OSI Tygrys warmińsko-mazurski

 6.10.2021

2

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

 8.10.2021

3

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga

 11.10.2021

4

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku

 13.10.2021

5

OSI Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

 15.10.2021

6

OSI EGO

 18.10.2021

7

OSI Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie

 20.10.2021

8

OSI Niebieski Zachód

 22.10.2021

9

OSI Miasta CITTASLOW

 25.10.2021

10

OSI Obszary marginalizacji

 27.10.2021

 

12.08.2021 r.

11 sierpnia br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął dokument „Ramy identyfikacji i funkcjonowania projektów strategicznych w perspektywie finansowej UE 2021–2027”, umożliwiający zidentyfikowanie przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Zawiera on niezbędne informacje i reguły, które przedsięwzięcia powinny spełniać, aby ubiegać się o status projektu strategicznego w ramach programu regionalnego na lata 2021–2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur” (FEWiM).

Zapraszamy do przedkładania projektów ponadlokalnych strategii, programów rozwoju przygotowanych dla Obszarów Strategicznej Interwencji zidentyfikowanych w ramach „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” wraz z propozycjami projektów strategicznych w terminie od 16 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r. godz. 15:30.  
Koncepcje projektów powinny być przedstawione na wzorze fiszki projektowej.

Dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej bezpośrednio do kancelarii Departamentu Polityki Regionalnej, ewentualnie przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn lub ich skan na adres e-mail: dpr@warmia.mazury.pl.
Dokumenty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego).
 

 

6.07.2021 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano pakiet Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczących Funduszy Europejskich na lata 2021–2027.

 

24.06.2021 r.

1,731 mld euro trafi z Funduszy UE na Warmię i Mazury w latach 2021–2027! Na regionalny program – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur – zostało przyznane 0,5 mld euro więcej niż początkowo zakładaliśmy.


17.02.2021 r.

Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie projektu Umowy Partnerstwa.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.