logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualności o programie regionalnym 2021–2027

31.03.2023 r.

Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027.


30.03.2023 r.

29 marca w Olsztynie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027.

Komitet został powołany 27 lutego 2023 roku uchwałą zarządu województwa. To niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze. W skład komitetu wchodzi 42 członków - 20 przedstawicieli sektora publicznego i 22 przedstawicieli sektora prywatnego oraz 15 obserwatorów. Przedstawicielkami Komisji Europejskiej, pełniącymi funkcję monitorującą i doradczą są Marta Wnuk z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Anita Klecha z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Głównym zadaniem Komitetu będzie systematyczny przegląd wdrażania programu i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów.

Podczas pierwszego posiedzenia wręczono akty powołania członkom Komitetu Monitorującego FEWiM 2021–2027. 

Następne posiedzenie zaplanowano na koniec kwietnia.


27.03.2023 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 – sprawdź informacje na stronie www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl


22.03.2023 r.

Powołanie Komitetu Monitorującego FEWiM 2021–2027 – sprawdź informacje na stronie www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl


8.03.2023 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w części dotyczącej priorytetu 7 Rynek pracy działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – PUP został przyjęty 8 marca 2023 r. uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 (priorytet 7 działanie 7.1)

Plan Finansowy SzOP FEWiM

 


27.01.2023 r.

Przygotowanie do naboru członków Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

 


27.12.2022 r.

Ogłaszamy nabór Organizacji Pozarządowych kandydujących do składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (KM FEWiM 2021-2027). Termin zgłaszania do 4 stycznia 2023 r.

 


7.12.2022 r.

5 grudnia 2022 r. Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 został zatwierdzony przez Komisje Europejską. Do wykorzystania będzie rekordowe 1 785 884 688 euro.

 


2.11.2022 r.

Jest już coraz bliżej nowego rozdania Funduszy Europejskich w regionie. 28 października 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 (FEWiM). Dokument został już oficjalnie przesłany Komisji Europejskiej. Zatwierdzenia Programu spodziewamy się do końca 2022 r., zaś pierwsze ogłoszenia konkursów są planowane na I półrocze 2023 roku.
 


1.08.2022 r.

29 lipca minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin podpisali kontrakt programowy. Oznacza to niemal 1,8 mld euro dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021–2027 z polityki spójności. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, rewitalizację oraz działania włączające społecznie i edukację. Dalszym krokiem są negocjacje z Komisją Europejską.


13.07.2022 r.

Dodatkowe ponad 54 mln euro dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027.

Zwiększenie budżet programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 było możliwe dzięki zakończonym negocjacjom „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki spójności 2021-2027 w Polsce” i zmianie alokacji w innych programach. Finalnie w ramach programu regionalnego w latach 2021–2027 Warmia i Mazury uzyskają wsparcie w wysokości 1 785 884 688 euro


1.07.2022 r.

30 czerwca 2022 r. zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa prowadzone między Komisją Europejską a polskim rządem. Polska, spośród wszystkich państw członkowskich UE, otrzyma do dyspozycji największy budżet. Na realizację projektów w całej Polsce w latach 2021–2027 wpłynie 76 mld euro, czyli 348 mld zł


13.12.2021 r.

8 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021–2027".

Tabela zgłoszonych uwag z rozstrzygnięciem i uzasadnieniem.


28.09.2021 r.

Od 4 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu będzie dostępny na stronie internetowej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

Terminy i program spotkań konsultacyjnych:

  • 4 października 2021 r. – konferencja inauguracyjna w Olsztynie, transmisja on-line na kanale Youtube: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.
  • 4–27 października 2021 r. - spotkania on-line.

Szczegółowe informacje o konsultacjach, w tym program spotkań, będą umieszczone na stronie Strategii, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie Strategii w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

1

OSI Tygrys warmińsko-mazurski

 6.10.2021

2

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

 8.10.2021

3

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga

 11.10.2021

4

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku

 13.10.2021

5

OSI Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

 15.10.2021

6

OSI EGO

 18.10.2021

7

OSI Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie

 20.10.2021

8

OSI Niebieski Zachód

 22.10.2021

9

OSI Miasta CITTASLOW

 25.10.2021

10

OSI Obszary marginalizacji

 27.10.2021


12.08.2021 r.

11 sierpnia br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął dokument „Ramy identyfikacji i funkcjonowania projektów strategicznych w perspektywie finansowej UE 2021–2027”, umożliwiający zidentyfikowanie przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Zawiera on niezbędne informacje i reguły, które przedsięwzięcia powinny spełniać, aby ubiegać się o status projektu strategicznego w ramach programu regionalnego na lata 2021–2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur” (FEWiM).

Zapraszamy do przedkładania projektów ponadlokalnych strategii, programów rozwoju przygotowanych dla Obszarów Strategicznej Interwencji zidentyfikowanych w ramach „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” wraz z propozycjami projektów strategicznych w terminie od 16 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r. godz. 15:30.  
Koncepcje projektów powinny być przedstawione na wzorze fiszki projektowej.

Dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej bezpośrednio do kancelarii Departamentu Polityki Regionalnej, ewentualnie przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn lub ich skan na adres e-mail: dpr@warmia.mazury.pl.
Dokumenty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego).
 


6.07.2021 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano pakiet Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczących Funduszy Europejskich na lata 2021–2027.


24.06.2021 r.

1,731 mld euro trafi z Funduszy UE na Warmię i Mazury w latach 2021–2027! Na regionalny program – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur – zostało przyznane 0,5 mld euro więcej niż początkowo zakładaliśmy.


17.02.2021 r.

Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie projektu Umowy Partnerstwa.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.