Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Dla kogo jest Program

Poznaj zasady działania Programu

2. Dla kogo jest Program

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).


Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

Z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określono, kto dokładnie może z niego skorzystać. 

Ograniczenia mogą dotyczyć formy organizacyjno-prawnej lub kompetencji i doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursów o dofinansowanie. Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków znajdziesz w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.


Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego:

 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 3. Służby publiczne inne niż administracja
  - Instytucje integracji i pomocy społecznej,
  - Instytucje kultury i sportu,
  - Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
  - Instytucje rynku pracy,
  - Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, 
  - Lasy Państwowe, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
  - Straż pożarna i służby ratownicze,
  - Zarządcy dróg,
  - Jednostki doradztwa rolniczego.
   
 4. Instytucje ochrony zdrowia
  - Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ,
  - Publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
   
 5. Instytucje wspierające biznes 
  - Instytucje finansowe,
  - Instytucje otoczenia biznesu,
  - Izby gospodarcze,
  - Organizacje zrzeszające pracodawców. 
   
 6. Instytucje nauki i edukacji
  - Jednostki naukowe,
  - Ośrodki kształcenia dorosłych,
  - Przedszkola i intytucje opieki,
  - Szkoły i inne placówki oświatowe,
  - Uczelnie wyższe.
   
 7. Partnerstwa
  - Klastry,
  - Konsorcja naukowo-przemysłowe,
  - Partnerstwa Publiczno-Prywatne.
   
 8. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  - Kolej,
  - Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego,
  - Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi,
  - Porty lotnicze,
  - Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego,
  - Spółki wodne.
   
 9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  - Centra aktywności lokalnej,
  - Kluby sportowe, centra sportu,
  - Kościoły i związki wyznaniowe,
  - Niepubliczne inwestycje kultury i sportu,
  - Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
  - Organizacje pozarządowe,
  - Podmioty ekonomii społecznej,
  - Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
  - Związki zawodowe.
   

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy lub dofinansowanie czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej.


Tego rodzaju projekty kierowane są przede wszystkim do:

 • osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • osób do 25 roku życia,
 • osób w wieku 50+,
 • osób niepełnosprawnych,
 • mieszkańców mniejszych miejscowości,
 • właścicieli i pracowników przedsiębiorstw.


Należy pamiętać, że ze środków europejskich można też korzystać będąc po prostu użytkownikiem infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich (np. przedszkola, szkoły, teatry itp.)

 

Na co można uzyskać wsparcie

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków Programu.

Dla kogo jest Program

Sprawdź, kto może skorzystać z dofinansowania Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Dowiedz się, czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz jakie są warunki współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Finansowanie

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.