Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Finansowanie

Poznaj zasady działania Programu

4. Finansowanie

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów. 


Sposób finansowania programu

Regionalny Program dla województwa warmińsko-mazurskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

 

Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa warmińsko-mazurskiego przedstawia się następująco:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 61,09%
  • Europejski Fundusz Społeczny: 23,91%
  • Wkład krajowy: 15%
     

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia

Oś priorytetowa Wsparcie UE (EUR) Udział w całości wsparcia UE na program Fundusz
Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 320 543 756 18,55% EFRR
Kadry dla gospodarki 118 377 268 6,85% EFS
Cyfrowy region 76 080 615 4,40% EFRR
Efektywność energetyczna 267 790 253 15,49% EFRR

Środowisko przyrodnicze
i racjonalne wykorzystanie zasobów

105 215 193 6,09% EFRR
Kultura i dziedzictwo 130 985 470 7,58% EFRR
Infrastruktura transportowa 196 294 204 11,36% EFRR
Obszary wymagające rewitalizacji 64 848 510 3,75% EFRR
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 80 359 495 4,65% EFRR
Regionalny rynek pracy 181 763 152 10,52% EFS
Włączenie społeczne 128 000 000 7,41% EFS
Pomoc techniczna 58 014 179 3,36% EFS


Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.


Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowalne. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowalnych, należy sfinansować je ze środków własnych.


W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.


Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

 

Na co można uzyskać wsparcie

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków Programu.

Dla kogo jest Program

Sprawdź, kto może skorzystać z dofinansowania Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Dowiedz się, czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz jakie są warunki współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Finansowanie

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.