Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Na co można uzyskać wsparcie

Poznaj zasady działania Programu

1. Na co można uzyskać wsparcie

Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.


Na co fundusze?

Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców,  infrastrukturę drogową, kolejową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.


Co można zrealizować?

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego zostały dokładnie określone w samym programie oraz szczegółowym opisie osi priorytetowych.


Do głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, należą:


INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

 • tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej;
 • wspieranie własnej działalności B+R oraz zakupu usług B+R;
 • wspieranie zakładania przedsiębiorstw;
 • wsparcie inwestycyjne dla firm w początkowej fazie rozwoju;
 • wsparcie inwestycyjne rozwoju przedsiębiorstw;
 • wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych;
 • wdrożenie wyników prac B+R (badania i  rozwój);
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności małych i średnich przedsiębiorstw.


KADRY DLA GOSPOADARKI

 • tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej;
 • dodatkowe zajęcia w edukacji przedszkolnej;
 • kształcenie kompetencji kluczowych uczniów m.in. matematyczno-przyrodniczych, językowych, technologiczno-informatycznych;
 • programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/organizacjami pracodawców, instytucjami rynku pracy oraz uczelniami wyższymi);
 • kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych.


CYFROWY REGION

 • zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną np. mobilne przewodniki, e-administracja, e-zdrowie;
 • utworzenie i udostępnianie treści cyfrowych stanowiących zasoby publiczne, również w wyniku digitalizacji istniejących zasobów;
 • wsparcie szkoleniowe rozwoju usług opartych na nowoczesnych technologiach.


EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 • budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej;
 • budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego oraz wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne;
 • poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych;
 • budowa i przebudowa dróg w obszarach funkcjonalnych Olsztyna, Elbląga i Ełku, związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską.


ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

 • poprawa gospodarki odpadami, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku;
 • ochrona różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, np. rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych;
 • poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, w tym wyposażenie aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, budowę oczyszczalni ścieków;
 • rozwój systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania, prognozowania zagrożeń i reagowania w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.


KULTURA I DZIEDZICTWO

 • ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków;
 • zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne;
 • rozwój infrastruktury uzdrowiskowej;
 • inwestycje w infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych i portów.

 
INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

 • budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu, czyli dróg wojewódzkich i lokalnych, stanowiących połączenie do głównych dróg tworzących sieć TEN-T;  
 • budowa, modernizacja/rewitalizacja regionalnej sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T oraz zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego;
 • modernizacja linii kolejowej Gutkowo-Braniewo.


OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI

 • zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów oraz zdegradowanych budynków, co ma przyczynić się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji;
 • rewaloryzacja/modernizacja/adaptacja istniejącej zabudowy i rozwój przestrzeni publicznych.
   

DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

 • inwestycje w edukację poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej;
 • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną poprzez remonty i dostosowanie placówek ochrony zdrowia do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych; wyposażenie w sprzęt medyczny;
 • inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje;
 • inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.
   

REGIONALNY RYNEK PRACY

 • wsparcie finansowe  i doradczo-szkoleniowe osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą;
 • wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub niań);
 • usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe;
 • wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, kobiet;
 • podnoszenie kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP;
 • realizacja programów profilaktycznych.
   

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

 • aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie ze zindywidualizowaną ścieżką rozwoju;
 • usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez programy profilaktyczne;
 • zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. poprzez usługi specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, asystenta rodziny czy wsparcie pieczy zastępczej.

 

Na co można uzyskać wsparcie

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków Programu.

Dla kogo jest Program

Sprawdź, kto może skorzystać z dofinansowania Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Dowiedz się, czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz jakie są warunki współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Finansowanie

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.