logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.2

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

zakończony     od: 2016-08-31 do: 2016-09-28
Wyniki naboru

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-002/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 (obecnie RPWM.04.02.00-IZ.00-28-002/16)  została ogłoszona Uchwałą nr 338/Org/2017 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dnia 03 kwietnia 2017 r.

W związku rozpatrzeniem protestów przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa podjął decyzję o aktualizacji Listy projektów wybranych do dofinansowania o projekty, które otrzymały pozytywną ocenę w ramach pracy Komisji Oceny Projektów.

 

Tym samym, wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów, zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.04.02.00-IZ.00-28-002/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

22 grudnia 2017 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-002/16.

21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Wzoru umowy o dofinansowanie projektu stanowiącego Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu.

Zmiana uwzględnia zapisy art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) dotyczące stosowania wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 4.2.

Dodatkowo wzór umowy o dofinansowanie został zaktualizowany dodatkowe zapisy wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 21.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

07 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, stanowiącej Załącznik nr 20 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-002/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

 

Aktualizacja Instrukcji wynika ze specyfiki projektów wybranych do dofinansowania i konieczności ujednolicenia w tym zakresie zasad dot. sposobu ustanawiania zabezpieczeń stosowanych dotychczas przez IZ RPO WiM 2014–2020 (do dnia 31 maja 2017 r. funkcję Instytucji Organizującej Konkurs pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie).

Zmiany Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 07.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu wraz załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

 

W konkursie nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, ogłoszonym Uchwałą nr 1015 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dnia 26 lipca 2017 r. (ze zm.), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wstępuje w ogół praw i obowiązków oraz przejmuje zadania Instytucji Organizującej Konkurs (instytucji odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie konkursu), której funkcję pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z Porozumieniem nr RPO/IP/4/2015 w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014‑2020, zawartego w Olsztynie w dniu 2 listopada 2015 r. ze zm.).

 

W związku z powyższym w dokumentacji konkursowej zmieniono:

 1. nr konkursu z RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 na RPWM.04.02.00-IZ.00-28-002/16;
 2. dane dotyczące IOK z WFOŚiGW w Olsztynie na IZ RPO WiM 2014-2020;
 3. adres dostarczenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie projektu na adres Urzędu Marszałkowskiego;
 4. treść Regulaminu Konkursu dotyczącą publikacji rozstrzygnięcia konkursu – usunięto zapis o publikacji informacji na stronie WFOŚiGW w Olsztynie;
 5. w zapisach Regulaminu Konkursu numerację ustępów w paragrafach wynikającą z wprowadzonych zmian.

 

Ponadto w pełni dostosowano zapisy dokumentacji konkursowej pod kątem zmiany IOK, dostosowując ją do wymagań obowiązujących w Instytucji Zarządzającej. 

Tym samym rozpatrywanie protestów dotyczących wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16, będzie odbywać się zgodnie z Regulaminem konkursu nr  RPWM.04.02.00-IZ.00-28-002/16 (Instytucją właściwą do rozpatrywania protestów staje się Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020).

 

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 20.06.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin oceny formalno-merytorycznej z 90 dni na 110 dni liczonych od dnia powołania KOP. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 07 marca  2017 r. 

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu.

 

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin oceny formalno-merytorycznej z 60 dni na 90 dni liczonych od dnia powołania KOP. Jednocześnie nastąpi zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na marzec 2017 r. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.


W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.


Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 30 stycznia 2017 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

 

Wydłużono etap weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 70 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o stwierdzeniu braków formalnych na tym etapie i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 15 listopada 2016 r. 

28 września 2016 r. zakończono nabór wniosków do konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Złożono 82 wnioski na łączną kwotę 106 208 605,70 zł.

Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 61 852 955,86 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin oceny formalno-merytorycznej z 90 dni na 110 dni liczonych od dnia powołania KOP. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 07 marca  2017 r. 

Regulamin

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16

Z zakresu osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wobec zmiany Instytucji Organizująca Konkurs (IOK) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW) na Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarząd WWM) informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej.

Termin, od którego można składać wnioski

31 sierpnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017 r. - Konkurs rozstrzygnięty Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie nr 338Org/2017 z dn. 03/04/2017

Miejsce składania wniosku

Do dnia 31.05.2017 r. wnioski wraz z wymaganą dokumentacją , wymagane dokumenty a także wszelką korespondencję należy składać w należy składać w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn

w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

(tj. w godzinach pracy WFOŚiGW w Olsztynie).

 

Od dnia 01.06.2017 r. uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, wymagane dokumenty a także wszelką korespondencję należy składać w:

Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn,

I piętro, pok. 101

lub 

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1, pokój 380,

w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

tj.: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2 , używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem  OZE;
 • Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
 • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków(definicja w słowniku terminologicznym) w przedsiębiorstwach jako samodzielny projekt lub wraz z  wymianą i/lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
 • Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
 • Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
 • Audyt energetyczny (jako element projektu)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

39 834 900,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 07.11.2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (20.06.2017–06.11.2017)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna 

Regulamin konkursu – wersja archiwalna 

Regulamin konkursu – wersja archiwalna 

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

 

Pełna dokumentacja konkursowa (zip) - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Instrukcja wypełniania wniosku – wersja archiwalna

Załącznik nr 3 do Regulaminu Instrukcja wypełniania załączników – wersja archiwalna

Załącznik nr 4 do Regulaminu Karta weryfikacji wymogów formalnych – wersja archiwalna

Załącznik nr 5 do Regulaminu Karta z definicjami wymogów formalnych – wersja archiwalna

Załącznik nr 6 do Regulaminu Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych – wersja archiwalna

Załącznik nr 7 do Regulaminu Karta oceny kryteriów formalnych – wersja archiwalna

Załącznik nr 8 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów formalnych – wersja archiwalna

Załącznik nr 9 do Regulaminu Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych – wersja archiwalna

Załącznik nr 10 do Regulaminu Karta oceny kryteriów merytorycznych – wersja archiwalna

Załącznik nr 11 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych – wersja archiwalna

Załącznik nr 12 do Regulaminu Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych – wersja archiwalna

Załącznik nr 13 do Regulaminu Karta oceny kryteriów merytorycznych – wersja archiwalna

Załącznik nr 14 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych – wersja archiwalna

Załącznik nr 15 do Regulaminu Regulamin Komisji Oceny Projektów – wersja archiwalna

Załącznik nr 16 do Regulaminu Lista sprawdzająca do umowy – wersja archiwalna

Załącznik nr 17 do Regulaminu Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Załącznik nr 18 do Regulaminu Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Załącznik nr 19 do Regulaminu Wytyczne w sprawie kwalifikowalności – wersja archiwalna

Załącznik nr 20 do Regulaminu Instrukcja zabezpieczenia umowy – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 21.11.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna (20.06.2017–20.11.2017)

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu §14 Procedury odwoławcze

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Telefony: 89 512 54 82

             89 512 54 83

             89 512 54 85

             89 512 54 86 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

lub

Tomasz Leśnicki t.lesnicki@warmia.mazury.pl

Karolina Zakrzewska k.zakrzewska@warmia.mazury.pl

Marta Andrysiak m.andrysiak@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

Sylwia Dąbrowska s.dabrowska@warmia.mazury.pl

Anna Jabłońska a.jablonska@warmia.mazury.pl

Dorota Kalinowska-Dziobek d.kalinowska@warmia.mazury.pl

Beata Chorążewicz b.chorazewicz@warmia.mazury.pl

Marta Muzińska m.muzinska@warmia.mazury.pl

Marta Kurzyńska m.kurzynska@warmia.mazury.pl

Kaja Chodkowska k.blaszczyk@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 52 19 685

89 52 19 691

89 52 19 639

89 52 19 688

89 52 19 662

89 52 19 691

89 52 19 683

89 52 19 655

89 52 19 653

89 52 19 687

89 52 19 387

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 21.11.2017 r.

2017-12-01

Pełna dokumentacja konkursowa – wersja archiwalna (7.11.2017–20.11.2017)

2017-11-15

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna (20.06.2017–06.11.2017)

2017-06-20

Ogłoszenie o naborze - wersja archiwalna

2016-07-29

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności - wersja archiwalna

2016-07-29

Tabela do obliczania efektu ekologicznego

2016-08-26

Arkusz uniwersalny do analizy finansowo-ekonomicznej

2016-08-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.