logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

3.1

Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

zakończony     od: 2016-08-30 do: 2016-09-28
Komunikaty
Wyniki naboru

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ-00-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków, które znajdują się na Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Programie dla Osi priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 16 Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ-00-28-001/16 „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ-00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. 27 marca 2017 r.

Komunikaty

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o aktualizacji Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 70 dni do 90 dni liczonych od dnia powołania KOP (§ 11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/16) oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2017 r. na marzec 2017 r. (§  7 ust 4. Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/16, ogłoszenie o konkursie).

 

Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/16 „W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków”. Ponadto zgodnie z ogłoszeniem konkursu „Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu”.

 

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 28.02.2017 r.

Etapy oceny projektów

Lista wniosków o dofinansowanie projektów uznanych za poprawne po ocenie kryteriów formalnych  

Pytania i odpowiedzi
Komunikaty

22 grudnia 2016 r. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów.

Etapy oceny projektów
Komunikaty
Etapy oceny projektów

Poniżej zamieszczamy listę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPWM.03.01.00-IZ-00-28-001/16 w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPO WiM na lata 2014-2020

Komunikaty

26 września 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.


Przyczyną wprowadzenia zmian do regulaminu jest wydłużenie terminów oceny projektów na etapach: weryfikacji wymogów formalnych oraz oceny formalno-merytorycznej, umożliwienie Wnioskodawcom dwukrotnej poprawy wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych, a także dostosowanie kwestii oceny kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami prawa unijnego oraz właściwych norm prawa krajowego.


Ww. zmiany spowodują usprawnienie procesu oceny wniosków oraz zmniejszenie liczby projektów odrzucanych, w związku z tym, konieczne jest zaktualizowanie Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/16.


Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.


Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 26.09.2016 r.

Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region

Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Termin, od którego można składać wnioski

30 sierpnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

 • Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2  funkcji "Wyślij wniosek".
 • Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 •           jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 •           jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 •           organizacje pozarządowe
 •           instytucje kultury, rynku pracy
 •           jednostki naukowe
 •           uczelnie

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój (tworzenie nowych oraz podniesienie poziomu zaawansowania istniejących) e-usług publicznych (w relacjach, A2B i A2C) bazujących na informacji sektora publicznego.

Cele działania realizowane w ramach następujących typów przedsięwzięć:

1. Budowa systemów informacji przestrzennej:

 • rozwój i integracja danych przestrzennych oraz budowa i rozbudowa platform informacji przestrzennej;
 • digitalizacja, harmonizacja i uzupełnienie baz danych zasobów geodezyjno-kartograficznych;
 • tworzenie inteligentnych przewodników/map.

2. Elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego:

 • rozwój zasobów publicznych  poprzez digitalizację, udostępnianie, gromadzenie i zabezpieczanie z wykorzystaniem TIK;
 • zinformatyzowanie zarządzania informacją i zasobami publicznymi;
 • uporządkowanie rejestrów publicznych, stworzenie warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności), udostępnienie zawartych w nich informacji;
 • zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i zabezpieczenia informacji/danych (w tym szczególnie: systemy zarządcze, technologii przetwarzania danych, itp.).

3. E-administracja:

 • uproszczenie i zinformatyzowanie procedur zorientowane na użytkownika (np. zintegrowanie wewnętrznych systemów obsługi/zarządzania podmiotów świadczących usługi publiczne w województwie, tworzenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie narzędzi elektronicznej obsługi działalności gospodarczej).

W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja.
Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu).

Wydatki na szkolenia w ramach cross-financingu nie powinny przekroczyć 10% finansowania unijnego w ramach projektu.

Preferencjami objęte zostaną projekty:

 • realizowane na obszarze strategicznej interwencji OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
 • wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”,
 • realizowane w partnerstwie,
 • polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania (tj. poziom co najmniej 4 – transakcja).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu) oraz w przypadku pomocy de minimis. Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej -50% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 278 300 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z 27.03.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

lub

Michał Borowski m.borowski@warmia.mazury.pl

Marzena Dela m.dela@warmia.mazury.pl

Emilia Janicka e.janicka@warmia.mazury.pl

Joanna Krupińska j.krupinska@umwwm.pl

Andrzej Hurło a.hurlo@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 93 85

      89 521 96 52

      89 521 96 23

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu 27.03.2017 r.

2017-03-27

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

2016-09-27

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-07-25

Zał. 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-07-25

Zał. 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-07-25

Zał. 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-07-29

Zał. 3.1 do Instrukcji wypełniania załączników - instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-07-29

Zał. 3.2 do Instrukcji wypełniania załączników- analizy finansowo-ekonomiczne

2016-07-29

Zał. 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-25

Zał. 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-07-25

Zał. 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-25

Zał.7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjne)

2016-07-25

Zał. 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-07-25

Zał. 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-25

Zał. 10 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-07-25

Zał.11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-07-25

Zał.12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-07-25

Zał.13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-07-25

Zał. 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-07-25

Zał. 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów (KOP) wersja z 12 grudnia 2016 r.

2016-12-14

Zał. 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów (KOP) – wersja archiwalna

2016-07-25

Zał. 16 Wzór listy sprawdzającej do umowy o dofinansowanie projektu

2016-07-25

Zał. 17 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

2016-07-25

Zał. 18 Wzór aneksu do umowy

2016-07-25

Zał. 19 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-07-25

Zał. 20 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie

2016-07-25

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

2016-07-25

Program Zintegrowanej Informatyzacji

2016-07-25

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

2016-07-25

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

2016-07-25

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-07-25

Wytyczne w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów

2016-07-25

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-07-25

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-25

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości

2016-07-25

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-07-25

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-07-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-07-26

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.