Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Oceny Projektów w konkursie nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16

  1 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warminsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne.

Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest aktualizacja Załącznika nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów, uwzględniając załączniki jakie należy przygotować i załączyć do Protokołu z prac Komisji Oceny Projektów. 

            Aktualizacja Regulaminu KOP dotyczy zmiany w/w załącznika poprzez rozszerzenie treści o informacje stwierdzające, iż Ekspert nie jest zatrudniony w Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

          Wprowadzenie wskazanych zapisów uniemożliwi dopuszczenie do pracy w KOP osób nieuprawnionych. W związku z tym zmianie ulegnie Załącznik nr 1 do Protokołu z prac KOP.

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Regulaminu KOP i zamieszczeniu jego aktualnej wersji na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020 www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16 zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

 

Pliki do pobrania

Pełna treść komunikatu

2016-08-01

Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-08-01

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS