Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu i wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej wniosków

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wydłużono etap oceny formalno-merytorycznej wniosków dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów z 60 dni na 90 dni liczonych od dnia powołania KOP. Jednocześnie nastąpi zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na wrzesień 2016r.

Zmiana wynika z bardzo dużej liczby wniosków złożonych w konkursie, braku ekspertów do oceny w tych dziedzinach oraz obowiązku prowadzenia wszelkiej korespondencji z Wnioskodawcą przesyłką listowną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co wiąże się, w przypadku niepodjęcia przesyłki, z koniecznością jej awizowania przez okres co najmniej 14 dni.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 11sierpnia 2016 roku. 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-08-11

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS