Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.7

Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (profilaktyka raka jelita grubego)

zakończony     od: 2017-03-29 do: 2017-04-18
Wyniki naboru

22 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/17. W ramach konkursu jeden projekt otrzymał ocenę pozytywną
i został wybrany do dofinansowania. 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 marca 2017 r. Uchwały nr 15/170/17/V zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, koniecznym stało się zaktualizowanie brzmienia Limitu nr 9 znajdującego się w rozdziale III „Zasady konkursu Podrozdziale 3.4 Limity i ograniczenia wynikające ze szczegółowego opisu osi priorytetowejw Regulaminu konkursu. Przedmiotowy limit uzyskał następujące brzmienie „Działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym, polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych nie mogą stanowić jedynych działań w ramach projektu”. W związku z powyższym w Regulaminie konkursu zaktualizowano brzmienie kryterium poprzez zamianę słowa „kobiety” na „osoby”. Jednocześnie w Regulaminie konkursu zaktualizowano datę obowiązującego w ramach konkursu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014–2020 wskazując datę wejścia w życie ww. dokumentu, tj. 6 marca 2017 r.

Ponadto w związku z potrzebą dostosowania zapisów załącznika nr 11 do Regulaminu Konkursu – zaktualizowano jego treść.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:

Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się  

TYP projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania.   

Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

29 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 kwietnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej:

  1. wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 
  2. wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do:

  • podmiotów leczniczych,
  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, 
  • pracodawców. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania.   

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95%, w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 230 133,82 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wersja z 21.03.2017 r. 

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

 

Pytania można kierować także do pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Biura Planowania i Naboru Wniosków

tel.: 89 52 19 549

faks: 89 52 19 509

mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja zip – 21.03.2017 r.

2017-03-22

Pełna dokumentacja zip – wersja archiwalna

2017-02-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.