Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.4.4

Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

zakończony     od: 2017-06-30 do: 2017-07-31
Wyniki naboru

14 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. 

Komunikaty

14 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu konkursu oraz Załącznika nr 15 (Wzór umowy o dofinansowanie projektu) do konkursu RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/17.

 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że 18 października 2017 r. Komisja Oceny Projektów rozpoczęła pracę.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski,
Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

Numer konkursu RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

30 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

(tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego)

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach –- dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami (np. zarządcami infrastruktury kolejowej, PKS);
  • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego (np. Park&Ride, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe,);
  • zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą;
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
  • wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem jako element uzupełniający projektu;
  • działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

Preferencje:

  • w miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego;
  • w przypadku, gdy z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów, dozwolony jest zakup pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO VI. Priorytetowo będzie jednak traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.);
  • preferowane będą projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

79 557 242,49 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 14.11.2017 r. 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 14.11.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

lub

Marta Kur           m.kur@warmia.mazury.pl

Anna Szukiel      a.szukiel@warmia.mazury.pl

Iwona Pykało      i.pykalo@warmia.mazury.pl

Maria Kołacz       m.artymowicz@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 30

89 521 96 37

89 521 96 49

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 14.11.2017 r.

2017-11-14

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-05-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS