Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

7.2.3

Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku-ZIT bis

zakończony     od: 2016-04-29 do: 2016-05-25
Komunikaty
Wyniki naboru

Poniżej  przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania.

Etapy oceny projektów

Przedstawiamy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę kryteriów formalnych.

Informacje
Pytania i odpowiedzi
Etapy oceny projektów

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych do konkursu nr RPWM.07.02.03-IZ.00-28-001/16 

Komunikaty

Informujemy, że 21 lipca 2016 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów.

19 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu Komisji Oceny Projektów (KOP) stanowiący załącznik nr 15 do regulaminu konkursu.

 

Przyczyną wprowadzenia zmian była możliwość szybszej weryfikacji wniosków na etapie oceny formalno-merytorycznej poprzez dokonywanie oceny wniosków przez Ekspertów poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej Ekspertowi.

 

W pozostałym zakresie dokumenty do konkursu pozostają bez zmian.

 

Regulamin KOP obowiązuje od dnia zatwierdzenia tj. od 19 lipca 2016 r.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach poddziałania 7.2.3 infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku-ZIT bis.

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

29 kwietnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

25 maja 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie instytucji organizującej nabór. Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku, obejmująca m.in.:

a) wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80 do 115KN/oś,

b) budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich - wyłącznie jako element projektu

c) budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych,

d) korektę łuków poziomych i pionowych,

e) poprawę oznakowania poziomego i pionowego,

f) wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających,

g) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,

h) przebudowę infrastruktury kolidującej,

i) wycinkę kolidujących drzew.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% (75% środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10 % budżetu państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 022 158,09 złotych (w tym z EFRR 15 019 550,00 zł oraz z budżetu państwa 2 002 608,09 zł)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

lub

Iwona Pykało i.pykalo@warmia.mazury.pl

Michalina Czarkowska m.czarkowska@warmia.mazury.pl

Anna Szukiel a.szukiel@warmia.mazury.pl

Maria Kołacz m.artymowicz@warmia.mazury.pl

 

Telefony:
89 521 96 49
89 521 96 15
89 521 96 37

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

 

Pytania i odpowiedzi z 19.04.2016

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-03-30

Zalącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-03-29

Zalącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-03-29

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-03-29

Zalącznik nr 1 do instrukcji wypełniania załączników

2016-03-29

Załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania załączników

2016-03-29

Załącznik nr 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-03-29

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów

2016-03-29

Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-03-29

Zalącznik nr 1 do listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-03-29

Załącznik nr 7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-03-29

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-03-29

Załącznik nr 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-03-29

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych wyboru projektów

2016-03-29

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych wyboru projektów

2016-03-29

Załącznik nr 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych wyboru projektów

2016-03-29

Załącznik nr 13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych i merytorycznych wyboru projektów

2016-03-29

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów

2016-03-29

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-07-21

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów - wersja archiwalna

2016-03-29

Załącznik nr 16 Lista sprawdzająca do umowy

2016-03-29

Załącznik nr 17 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

2016-03-29

Załącznik nr 18 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

2016-03-29

Załacznik nr 19 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-03-29

Załącznik nr 20 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu

2016-03-29

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2016-03-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-03-29

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności

2016-03-29

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych

2016-03-29

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2016-03-29

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

2016-03-29

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

2016-03-29

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-03-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

2016-03-29

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości

2016-03-29

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-03-29

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-03-29

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych

2016-03-29

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność

2016-03-29

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

2016-03-29

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej

2016-03-29

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante

2016-03-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS