Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów rewitalizacyjnych z osi 11 Włączenie społeczne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w Olsztynie z poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt konkursowy oraz z poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt konkursowy.

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursów nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/19 oraz nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19.

Konkursy te są konkursami rewitalizacyjnymi/Cittaslow, co oznacza, iż w ramach konkursów należy składać wnioski o dofinansowanie projektów stanowiących przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z lokalnych planów rewitalizacji miast. Ponadto interwencja obejmie także uzgodnione przedsięwzięcia zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

Konkurs skierowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostek zatrudnienia socjalnego realizujących zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • organizacji pozarządowych działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów prowadzących na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
  • podmiotów ekonomii społecznej.

Termin i miejsce:

15 lutego 2019 r. w godzinach 10.00–13.30

Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do dnia 12.02.2019 do godziny 14.00
  2. potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

tel. 89 512 54 82/83/84/85/86

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl   

 

Pliki do pobrania

Agenda

2019-01-31

Formularz zgłoszeniowy

2019-01-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS