Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komitet Monitorujący

Podstawowe informacje

Komitet Monitorujący czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania oraz realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jest niezależnym ciałem doradczo-opiniodawczym dla Instytucji Zarządzającej RP...

Posiedzenia

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym, przy której funkcjonuje również sekretariat z...

Uchwały

Zapoznaj się z uchwałami i decyzjami podjętymi podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego

Protokoły

Zapoznaj się z protokołami z posiedzeń Komitetu Monitorującego 

 

Grupy robocze

W skład powołanych Grup roboczych wchodzą członkowie Komitetu Monitorującego (KM RPO WiM), ich zastępcy lub obserwatorzy w Komitecie Monitorującym. Pracami Grupy roboczej kieruje Przewodniczący Grupy, który jest wybierany z pośród jej członków. Grupy...

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.