logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapoznaj się z dokumentami

27.03.2023 r.

27 marca 2023 r. ogłosiliśmy Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 wszystkie informacje podane w harmonogramie mają charakter planistyczny. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) przygotowuje pierwszy harmonogram na co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia jego publikacji. IZ aktualizuje harmonogram nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału. Aktualizacja harmonogramu może polegać na wpisaniu do niego nowego naboru, usunięciu naboru lub zmianie informacji o naborze, w tym ich doprecyzowaniu, może także polegać wyłącznie na potwierdzeniu informacji zawartych w harmonogramie. 

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie zawiera m.in.:

 • informacje, jakie typy projektów mogą uzyskać dofinansowanie,
 • wskazuje, kto może być wnioskodawcą, 
 • określa, jaka jest przewidywana data początkowa i data końcowa na składanie wniosków o dofinansowanie,
 • zawiera informacje, jaka jest kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w naborze,
 • określa, w jaki sposób będą wybierane projekty,
 • wskazuje właściwą instytucję, która przeprowadzi nabór (ION).

8.03.2023 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w części dotyczącej priorytetu 7 Rynek pracy działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – PUP został przyjęty 8 marca 2023 r. uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 (priorytet 7 działanie 7.1)

Plan Finansowy SzOP FEWiM

 


21.02.2023 r.

Zbiorcze dane dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, które zostały przekazane do Komisji Europejskiej (pdf).

 


28.12.2022 r.

Identyfikacja przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej do wsparcia w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Procedurą opiniowania przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej do wsparcia w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (dalej: Procedura) informujemy organizacje badawcze o możliwości aplikowania o środki na realizację projektu z zakresu publicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz zapraszamy do składania Wniosków o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej do realizacji w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027. W ramach FEWiM 2021–2027 zaplanowano m.in. wsparcie publicznej infrastruktury przeznaczonej do realizacji agendy badawczej, której zakres będzie zgodny z inteligentną specjalizacją województwa warmińsko-mazurskiego.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Dofinansowanie inwestycji w publiczną infrastrukturę badawczą zaplanowano w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach Celu Polityki 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej, w Celu szczegółowym (i) pn. Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, w Priorytecie 1. Gospodarka.

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ?

W myśl art. 8 ust. 2 Kontraktu Programowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (KP) zawartego pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej i określającego kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (dalej FEWiM), organizacje badawcze mogą ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej, o ile zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z udziałem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie będzie:

 • wykorzystanie infrastruktury do realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją;
 • pozytywne zaopiniowanie projektu przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego ds. nauki na warunkach i w trybie określonym w Kontrakcie Programowym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

JAK WYGLĄDA PROCES OPINIOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ?

Zgodnie z Procedurą:

 • opiniowanie propozycji projektów pod kątem zgodności z wymogami określonymi dla  programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur przez stronę samorządową oraz

 • ocena pozytywnie zaopiniowanych na poziomie regionalnym propozycji projektów przez stronę rządową w trybie określonym w KP.

Samorząd województwa dokona formalnej oraz merytorycznej oceny wniosku pod kątem:

 • wpływu przedsięwzięcia na rozwój IS regionu,
 • zakresu i szczegółowości opisanej we wniosku agendy badawczej,
 • komplementarności infrastruktury z istniejącymi zasobami badawczo-rozwojowymi oraz
 • jej zastosowania gospodarczego.

Ocenione wnioski w formie listy zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego podlegać będą opinii Strony rządowej pod kątem zasadności ich realizacji oraz zgodności z Umową Partnerstwa.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

Organizacje badawcze składają Wnioski o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej do realizacji w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Procedury) opracowane w języku polskim, wydrukowane i podpisane przez uprawnione podmioty.

 

KIEDY?

W terminie od 28 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. (do godziny 15:00).

 

GDZIE?

Na adres  Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn (II piętro). W przypadku przesłania pocztą decydująca jest data stempla pocztowego.

Po upływie tego terminu Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 nie gwarantuje uwzględnienia wniosku w procesie identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej i tym samym poddania go ocenie i opiniowania przez wyznaczone gremia.

 

KONTAKT

Informacji  udziela Biuro Programowania Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

tel: 89 521 93 15; e-mail: bpr2@warmia.mazury.pl

 


6.12.2022 r.

5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027”.

Zapoznaj się z FEWiM (projekt programu zatwierdzony przez KE).


05.12.2022 r.

18 listopada 2022 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdziło Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.

Wytyczne te określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST. 


29.07.2022 r.

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin podpisali kontrakt programowy. Oznacza to wsparcie Warmii i Mazur w latach 2021–2027 w wysokości 1 785 884 688 euro

Kontrakt programowy dla Warmii i Mazur


24.06.2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami dokumentów i zaopiniowania:


13.12.2021 r.

 8 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027”.

Tabela zgłoszonych uwag z rozstrzygnięciem i uzasadnieniem.


28.09.2021 r.

Od 1 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu będzie dostępny na stronie internetowej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

Terminy i program spotkań konsultacyjnych:

 • 4 października 2021 r. – konferencja inauguracyjna w Olsztynie, transmisja on-line na kanale Youtube: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.
 • 4–27 października 2021 r. - spotkania on-line.

Szczegółowe informacje o konsultacjach, w tym program spotkań, będą umieszczone na stronie Strategii, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie Strategii w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

1

OSI Tygrys warmińsko-mazurski

 6.10.2021

2

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

 8.10.2021

3

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga

 11.10.2021

4

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku

 13.10.2021

5

OSI Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

 15.10.2021

6

OSI EGO

 18.10.2021

7

OSI Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie

 20.10.2021

8

OSI Niebieski Zachód

 22.10.2021

9

OSI Miasta CITTASLOW

 25.10.2021

10

OSI Obszary marginalizacji

 27.10.2021


12.08.2021 r.

11 sierpnia br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął dokument „Ramy identyfikacji i funkcjonowania projektów strategicznych w perspektywie finansowej UE 2021–2027”, umożliwiający zidentyfikowanie przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Zawiera on niezbędne informacje i reguły, które przedsięwzięcia powinny spełniać, aby ubiegać się o status projektu strategicznego w ramach programu regionalnego na lata 2021–2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur” (FEWiM).    

Zapraszamy do przedkładania projektów ponadlokalnych strategii, programów rozwoju przygotowanych dla Obszarów Strategicznej Interwencji zidentyfikowanych w ramach „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” wraz z propozycjami projektów strategicznych w terminie od 16 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r. godz. 15:30.  
Koncepcje projektów powinny być przedstawione na wzorze fiszki projektowej.

Dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej bezpośrednio do kancelarii Departamentu Polityki Regionalnej, ewentualnie przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn lub ich skan na adres e-mail: dpr@warmia.mazury.pl.
Dokumenty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego).
 


6.07.2021 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano pakiet Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczących Funduszy Europejskich na lata 2021–2027.


31.03.2021 r. 

Wysłuchanie publiczne Umowy Partnerstwa już 7 kwietnia. Sprawdź, jak dołączyć do spotkania on-line.


17.02.2021 r.

Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie projektu Umowy Partnerstwa.


16.02.2021 r. 

Prezentacja z konsultacji projektu Umowy Partnerstwa.


5.02.2021 r.

Konsultacje Umowy Partnerstwa – czym są?

Pliki do pobrania

Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021–2027

2023-02-06

Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021– 2027

2022-11-07

Kontrakt programowy pdf

2022-08-10

Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce

2022-07-25

Rozporządzenie ramowe

2022-02-28

Rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS)

2022-02-28

Rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

2022-02-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.